Vragen/antwoorden over MVV, Inburgering buitenland, open en dichte ambassades enzovoort.

AH 131
2020Z14447
Antwoord van minister Blok (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid (ontvangen 22 september 2020).


Vraag 1
Kunt u een overzicht geven van Nederlandse ambassades en consulaten die door de uitbraak van COVID-19 niet meer bereikbaar zijn voor het afnemen van het
basisexamen inburgering, inclusief (on)bereikbaarheid voor partners uit buurlanden waar het niet mogelijk is om het basisexamen inburgering af te leggen 1)?
Antwoord
Een overzicht van Nederlandse ambassades en consulaten-generaal die momenteel geen basisexamens inburgering kunnen faciliteren is beschikbaar maar dit overzicht is in beweging. Het aantal posten dat de consulaire dienstverlening uitbreidt, neemt dagelijks toe, maar soms resulteren lokale COVID-19 omstandigheden of -maatregelen er helaas ook in dat consulaire dienstverlening weer beperkt wordt.
Van de Nederlandse posten waar het basisexamen inburgering buitenland kan
worden afgelegd zijn op peildatum 18 september 2020 60 van de 76 posten (79%) beschikbaar voor het inplannen van een basisexamen inburgering.
De top 5 grootste ‘inburgeringsposten’ zijn Rabat, Bangkok, Manilla, Jakarta en
Accra. Deze posten faciliteren momenteel alle weer het basisexamen inburgering buitenland.

Vraag 2
Kunt u een inschatting geven van het aantal Nederlandse staatsburgers dat op dit moment gedwongen wordt om gescheiden te leven van hun buitenlandse partner, omdat die het basisexamen inburgering in het buitenland niet af kan leggen en als gevolg daarvan geen machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) in Nederland aan kan vragen?
Antwoord
Er is geen inzicht in cijfers van het aantal Nederlandse staatsburgers dat op dit
moment gescheiden moet leven vanwege het niet kunnen afleggen van een
basisexamen inburgering buitenland. Dit komt doordat het beoogde verblijfsdoel van de kandidaat niet opgegeven wordt bij aanmelding of het afleggen van het examen.

Vraag 3
Ziet de regering mogelijkheden om – nu de inreisbeperkingen voor geliefden
versoepeld zijn 2) – het inburgeringsexamen voor deze geliefden via alternatieve routes mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld het online afnemen van inburgeringsexamens, tijdelijk op meer diplomatieke posten examens te
organiseren of het bij uitzondering mogelijk maken na aankomst in Nederland in plaats van voor vertrek het basisexamen af te leggen?
Antwoord
De inreisbeperkingen voor geliefden in een lange afstandsrelatie zijn versoepeld voor verblijf niet langer dan 90 dagen1.
Het basisexamen inburgering buitenland is echter bedoeld voor vreemdelingen die lang verblijf in Nederland beogen. Het met goed gevolg afleggen van het basisexamen is één van de vereisten voor het verkrijgen van een MVV en dient derhalve te worden meegenomen in de beoordeling van de MVV-aanvraag, welke plaatsvindt vóór vertrek naar Nederland.
Het na inreis in Nederland afleggen van het basisexamen inburgering buitenland is daarmee niet verenigbaar. Het online aanbieden van het basisexamen ziet het kabinet eveneens niet als optie, omdat het afleggen van het basisexamen toezicht vereist om examenfraude te voorkomen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de basisexamens alleen afnemen op
posten die zijn uitgerust met speciale voor dit proces geschikte examen- en
biometrie afname/registratie apparatuur. Niet alle consulaire afdelingen
beschikken over deze faciliteiten en/of hebben voldoende ruimte en capaciteit om als zodanig in te richten. De diplomatieke vertegenwoordigingen die op dit proces zijn ingericht spannen zich maximaal in om de consulaire dienstverlening waar mogelijk te herstarten of op te schalen om consulaire klanten op de best mogelijke manier bij te staan. Beperkende omstandigheden, zoals de maatregelen die door lokale overheden zijn getroffen in de strijd tegen COVID-19, maken het echter niet altijd mogelijk deze (verder) uit te breiden.

Vraag 4
Kunt u een overzicht geven van het aantal geannuleerde basisexamens inburgering in het buitenland sinds 18 maart 2020?
Antwoord
Volgens het registratiesysteem van DUO zijn in de periode van 18 maart tot en met 1 juni 2020 de afspraken van 612 inburgeringskandidaten geannuleerd. Sinds 2 juni 12020 zijn er ca. 4300 examenonderdelen2 afgenomen en zijn er tot 1 januari 2021 weer ca. 2800 examenonderdelen ingepland.

Vraag 5
Kunt u een overzicht geven van Nederlandse ambassades en consulaten waarvan de consulaire dienstverlening door de uitbraak van COVID-19 niet of beperkt open is?
Antwoord
Een overzicht van Nederlandse ambassades en consulaten-generaal die nog
geheel gesloten zijn voor reguliere consulaire dienstverlening vanwege COVID-19 maatregelen is beschikbaar maar dit overzicht is in beweging. Het aantal posten dat de consulaire dienstverlening uitbreidt, neemt dagelijks toe, maar soms resulteren lokale COVID-19 omstandigheden of maatregelen er helaas ook in dat consulaire dienstverlening weer beperkt wordt. Momenteel (peildatum 18
september 2020) zijn 92 van de 137 Nederlandse ambassades en consulaten
open. 45 posten bieden vooralsnog geen- of beperkte reguliere consulaire
dienstverlening en kunnen momenteel enkel urgente aanvragen behandelen.

Vraag 6
Kunt u een inschatting geven van het aantal Nederlandse staatsburgers dat op dit moment gedwongen wordt om gescheiden te leven van hun buitenlandse partner, omdat die geen Schengen-visum aan kan vragen als gevolg van de sluiting van Nederlandse en andere Europese diplomatieke posten? 3)

Vraag 7
Ziet de regering mogelijkheden om – nu de inreisbeperkingen voor geliefden
versoepeld zijn 4) – het aanvragen van een Schengen-visum voor verblijf bij
familie, waar nodig, via alternatieve routes mogelijk te maken?
Antwoord op vragen 6 en 7

Het basisexamen buitenland bestaat uit drie examenonderdelen, die apart afgelegd kunnen worden.
het niet kunnen aanvragen van een Schengenvisum bij een Nederlandse of andere Europese ambassade.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken spant zich maximaal in om de consulaire dienstverlening, waar mogelijk te herstarten of op te schalen om consulaire klanten op de best mogelijke manier in deze moeilijke tijden bij te staan. De gezondheids-en veiligheidsmaatregelen die lokale overheden hebben getroffen (of door een verslechterde gezondheidssituatie opnieuw nemen) om het COVID-19 virus in te dammen, maken het niet altijd mogelijk om de reguliere consulaire dienstverlening aan te bieden. Binnen de omstandigheden van het desbetreffende land, wordt zo veel als mogelijk gefaciliteerd.
Daarnaast zijn door de EU-lidstaten de bestaande bilaterale
Schengenvisumvertegenwoordigingsafspraken als gevolg van de Covid-19
pandemie tot nader order opgeschort. Wel zijn de lidstaten in de regel bereid, bij
wijze van uitzondering en als de lokale situatie dat toestaat, op formeel verzoek
van Nederland een visumaanvraag behorend tot de uitzonderingscategorieën op reisverbod te faciliteren.
1) Bijvoorbeeld: personen uit Ecuador dienen het basisexamen op de Nederlandse ambassade in Peru af te leggen, maar zij kunnen daar door de coronasituatie nu niet naartoe reizen.
2) Rijksoverheid.nl, 16 juli 2020, “Grapperhaus versoepelt regeling
langeafstandsrelaties”,
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/16/grapperhausversoepelt-regeling-langeafstandsrelaties
3) Dus inclusief het effect van de sluiting van andere Europese diplomatieke
posten in landen waar op de Nederlandse ambassade geen Schengenvisum voor
verblijf bij familie aangevraagd kan worden. Bijvoorbeeld: in Ecuador dient zo’n
visum bij de Spaanse ambassade aangevraagd te worden, in Bangladesh bij de
Zweedse ambassade.
4) Rijksoverheid.nl, 16 juli 2020, “Grapperhaus versoepelt regeling
langeafstandsrelaties”,
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/16/grapperhausversoepelt-regeling-langeafstandsrelaties

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: