Is Flexwonen een oplossing voor terugkerende Nederlanders en die met spoed huisvesting nodig hebben?

 

Een onderbelichte route naar dakloosheid is remigratie (Nationale Ombudsman 2019). De laatste vijftien jaar emigreren jaarlijks gemiddeld 40.000 Nederlanders. Ongeveer de helft daarvan keert binnen twee jaar terug naar Nederland (CBS Statline 2020;CBS 2020).

Zowel de Nationale Ombudsman als de RVS (Raad Volksgezondheid en Samenleving) onderkennen het probleem van de terugkerende emigrant. Beide dringen er bij de overheid en gemeenten op aan creatieve manieren te bedenken hoe deze remigranten sneller op weg te helpen. De RVS spreekt van een digitaal meldpunt remigratie en de Nationale Ombudsman vindt dat de overheid ervoor dient te zorgen dat burgers zich, ook zonder woning, kunnen inschrijven in de BRP.

Oplossing?

We hebben ze contact kunnen leggen met diverse woningcorporaties die Flexwonen projecten zijn gestart. Er wordt nu bekeken of remigranten als speciale doelgroep voor Flexwonen in aanmerking zouden kunnen komen. Dit is goed nieuws voor de remigrant, die geen vangnet in Nederland bij familie of vrienden en/of geen financiële middelen heeft om een hoge huur te betalen via de particuliere woningmarkt of de vrije sector.

Wat is Flexwonen nu eigenlijk?

Flexwonen  gaat over verplaatsbare woningen, tijdelijke transformatie van kantoren of leegstaande gebouwen naar woningen, tijdelijke huurcontracten en gemengde wooncomplexen.

Ondertussen zijn er al verschillende succesvolle Flexwonen projecten gerealiseerd en worden er in diverse gemeenten nieuwe projecten opgestart. Deze woningen worden beschikbaar gesteld aan een brede doelgroep;

Internationale kenniswerkers en expats

Arbeidsmigranten

Studenten

Statushouders

Uitstroom maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Echtscheidingen en andere verbroken relaties

Huisuitzettingen en gedwongen verkoop

Tijdelijke herhuisvesting door herstructurering

Zwerfjongeren

Ex-gedetineerden

Uiteraard missen we in dit lijstje de Nederlandse remigrant, die even goed een spoedzoeker kan zijn en niet altijd zelfredzaam is. Denk aan gepensioneerden met een klein pensioentje, een gescheiden ouder met kinderen, mensen die speciale medische zorg nodig hebben, mensen wiens visa niet verlengd worden vanwege bijvoorbeeld een overleden partner en zo zijn er nog talrijke andere voorbeelden. Het zijn vaak mensen die noodgedwongen moeten terugkeren, voor wat voor reden dan ook, die tussen wal en schip vallen. Het is helaas geen uitzondering, dat deze mensen geen andere keuze hebben dan bij de daklozenopvang aankloppen.

Waarom huisvesting via Flexwonen?

Zonder adres loop je vast.  Het probleem van de remigrant begint, wanneer men zich niet bij een gemeente op een adres kan inschrijven. Geen adres betekent geen inschrijving in de BRP (Basis Registratie Personen), geen zorgverzekering, geen sociale verzekeringen, geen bankrekening, enzovoorts. De bekende vicieuze cirkel.  Tijdelijke huisvesting via Flexwonen geeft remigranten de kans weer in het Nederlandse systeem opgenomen te worden en vervolgens kan er naar permanente woonruimte uitgekeken worden.

Bron: Enigszins ingekort overgenomen uit een mail van de Stichting NIHB: Nederlanders In Het Buitenland. Inhoudelijk is er een verschil: in het originele artikel is de kop van het artikel geen vraag maar een zekerheid.  Ik twijfel dus…..

It just got more difficult for Europeans to become British citizens.

The Home Office has decided to make it more difficult for European residents to become British citizens. EU citizens with settled status who apply for naturalisation may now have to provide evidence that they have been living in the UK legally, according an update to government nationality policy released on 15 May.

One of the requirements for naturalisation as a British citizen is to have lived in the UK for five years (or three years if married to a Brit). Time living here in breach of UK immigration law doesn’t count. The Home Office has long taken the view that EU citizens physically present in the UK but who do not have a right of residence under EU law are in breach of UK immigration law. Unknowingly lacking a right to reside is surprisingly common — many people without comprehensive sickness insurance were caught out by this in the past.

But when people with settled status come to apply for citizenship, the Home Office is now saying that the right to reside issue must be dealt with in their application. Simply having settled status is not enough, in this context. Settled status will serve as proof of being free of immigration time restrictions (another of the naturalisation requirements) but will not do in terms of showing that the person’s residence up to the point of getting settled status was in accordance with immigration law.

Shortened article from “Free Movement Weekly Newsletter”.

Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten Europa.

Nieuwsbericht | 15-05-2020

De reisrestricties zijn verlengd tot en met 15 juni. Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK).

Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

  1. EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden die in Nederland woonachtig zijn of hier tijdelijk hun vaste verblijf (gaan) hebben;
  1. Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden; die in deze landen woonachtig zijn of daar tijdelijk hun vaste verblijf (gaan) hebben.
  1. Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);
  1. Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;
  1. Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).
  2.  Personeel van internationale en humanitaire organisaties;

Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweede graads familieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.

Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde land willen reizen;

Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing.

Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten.

Studenten uit het buitenland hebben het niet makkelijk in de coronacrisis…

Studenten uit het buitenland hebben het niet makkelijk in de coronacrisis. Ze komen in de financiële problemen en krijgen te weinig Engelstalige informatie, zeggen studentenorganisaties.

“We hebben internationale studenten in grote aantallen naar Nederland gehaald”, zegt Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond. “Nu ze in de knel komen moeten we ook voor ze zorgen.”

De internationale studenten verliezen vaak hun bijbaan, staat in een gezamenlijk persbericht van LSVb, ISO en het Erasmus Student Netwerk. Sommigen kunnen ook niet terugvallen op steun van hun ouders, als die in de crisis eveneens hun baan verliezen. Daardoor wordt het voor hen steeds lastiger om het collegegeld en de huur te betalen.

Centrale website
De studenten zouden op zijn minst goede informatie over covid-19 moeten krijgen, vindt Kees Gillesse van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “De overheid neemt besluiten die impact hebben op internationale studenten. Daarvoor moet één centrale, up-to-date, Engelstalige website zijn.”

Na afstuderen kunnen de internationals van buiten Europa ook in de problemen komen, want dan moeten ze binnen een jaar een baan vinden. Er is nog geen coulanceregeling 1)voor deze groep. Regeringspartij D66 heeft gisteravond Kamervragen 2) gesteld over de positie van internationale studenten en kennismigranten.

Bron: Hoger Onderwijs Persbureau dd. 8 mei 2020.

  1. Coronacrisis of niet, studenten van buiten Europa moeten na afstuderen binnen een jaar een baan vinden. Anders worden ze teruggestuurd naar hun eigen land. Net afgestudeerden zijn een petitie gestart om deze studenten een jaar extra te geven voor het vinden van werk.

2. D'66 Kamervagen..jpg

Geef kennismigranten en internationaal talent meer zekerheid tijdens de coronacrisis.

De ACVZ (de Advies Commissie Vreemdelingen Zaken) heeft recent op haar website deze blog gepubliceerd over de migratie van kennis en talent naar Nederland, ook in tijden van Corona. Hieronder vind je tekst van deze blog, met een wensenlijstje.

” Het Financieele Dagblad berichtte onlangs over Prof. Zadpoor van de TU Delft, die werkt aan het ontwikkelen van een beademingsmachine die iedereen kan maken. Zadpoor kwam ooit naar Nederland om hier zijn PhD te behalen en levert nu een innovatieve bijdrage met mondiale impact. Net als hij zijn er vele uit het buitenland afkomstige kenniswerkers en talenten in Nederland aan de slag. Een deel van hen verkeert door de coronacrisis in verblijfsonzekerheid.

Nederland heeft een innovatieve economie, ook dankzij migranten

Volgens de Nederlandse overheid is innovatie essentieel voor onze economie en nodig voor het veiligstellen van banen en inkomsten in de toekomst. In dit kader wil Nederland zo aantrekkelijk mogelijk zijn als vestigingsland voor kennismigranten, internationale ondernemers, innovatieve start-ups en internationale studenten. Uit gegevens van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, blijkt dat eind 2018 ruim 71.000 migranten een verblijfsvergunning in Nederland hadden om te werken, en ruim 28.000 om te studeren.

Het Nederlandse migratiebeleid is er op gericht kennismigranten aan te trekken. Zij dienen een Nederlands economisch belang. Daarvoor hebben we relatief goed functionerende regelingen, zoals het systeem waarbij kennismigranten snel een verblijfsvergunning krijgen bij een werkgever die erkend referent is. Nederland heeft de afgelopen jaren veel inspanningen verricht om ook ondernemend internationaal talent te verwelkomen en aan ons te verbinden. Onder meer met de City Deal Warm Welkom Talent en een aparte regeling voor start-ups. Internationale studenten weten Nederland goed te vinden en maken gebruik van de zoekperiode van een jaar om ook na hun studie hier te blijven werken.

Hoe kunnen we onze talenten en kennismigranten in de coronacrisis blijven waarderen?Hiervoor zijn de afgelopen weken al de eerste stappen gezet:

Werkgevers van kennismigranten worden door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet beboet mochten zij tijdelijk niet aan de inkomensnormen kunnen voldoen;

Zelfstandigen, ook met een niet-permanent verblijfsrecht, mogen een beroep doen op de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers, hoewel dit in strijd is met de voorwaarden die zijn verbonden aan hun verblijfsrecht;

Door hun beroep op publieke middelen zal hun verblijfsrecht niet in gevaar komen;

De IND website wijst onderwijsinstellingen er op dat de coronacrisis een verschoonbare reden van te weinig studievoortgang kan zijn voor internationale studenten.

De genomen noodmaatregelen laten de doelgroep echter op een aantal punten nog in onzekerheid. Kennismigranten die onverhoopt hun baan verliezen krijgen drie maanden de tijd om nieuw werk te vinden. Dat lijkt op dit moment geen realistische termijn. Oud-studenten midden in het zoekjaar voor hoger opgeleiden, zien nu geen kans om een baan te vinden en verzoeken inmiddels om verlenging van hun verblijfsvergunning. Ook start-ups kunnen nu hun business mogelijk niet verder ontwikkelen terwijl zij aan het eind van hun verblijfsperiode wél resultaten moeten laten zien.

Mogelijke oplossingen hiervoor zijn:

Bevries het tijdsverloop om kennis en talent voor Nederland te behouden. Zodra de ondersteunende maatregelen voor de economie beëindigd zijn, kan de zoekperiode of de periode waarover resultaten moeten worden getoond hervat worden;

Ondersteun ook kennismigranten gedurende de coronacrisis bij arbeidsbemiddeling. Het UWV-EURES netwerk samen met het Landelijk platform Nederland werkt door, biedt ondersteuning aan Europese arbeidsmigranten die onverhoopt werkloos worden. Kennismigranten hebben op grond van het Europese recht (artikel 12 Richtlijn 2011/98) gelijk Nederlanders en Unieburgers aanspraak op ondersteuning bij arbeidsbemiddeling. Hier ligt een kans voor het UWV en het internationale bedrijfsleven in Nederland om het aanwezige internationale talent te behouden. Directe inzetbaarheid van ICT’ers in essentiële functies is denkbaar zoals bijvoorbeeld extra ondersteuning bij de ICT van zorg- en onderwijsinstellingen.

Regel dat kennismigranten die tijdens de corona-crisis niet voldoen aan de inkomensnorm (ook achteraf) hun verblijfsrecht niet verliezen. Als werkgevers van kennismigranten een beroep doen op werktijdverkorting of de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van het UWV, en nog slechts 75% of 90% van het loon betalen, kan het gebeuren dat de kennismigrant niet meer voldoet aan de toepasselijke inkomensnorm. Volgens de website van de IND, laatst bezocht op 29 april 2020, was toen nog niet bekend of dit lagere inkomen consequenties zou hebben voor de verblijfsvergunning van de kennismigrant. ‘Hierover vindt nog overleg plaats tussen diverse departementen. Als er meer bekend is, dan wordt dit op deze pagina gemeld.’ De consequentie van onvoldoende inkomsten zou, in normale omstandigheden, de intrekking van de verblijfsvergunning kunnen zijn. Dit zijn geen normale omstandigheden. Hoewel de IND heeft toegezegd nu niet handhavend op te treden, vraagt het behouden van talent een toezegging over de langere termijn: nu niet voldoen aan de inkomensnorm heeft ook later geen consequenties voor het verblijfsrecht.

Nu kan waardering getoond worden voor kennis en talent dat een wezenlijke bijdrage levert aan onze innovatieve economie en onderzoek. We zullen ze straks nodig hebben om de economie op een innovatieve, creatieve en sociale manier weer op te bouwen en om voorop te kunnen lopen in de kenniseconomie.

 

Dit blog is voorbereid en samengesteld door:

 

Tesseltje de Lange  en Sonja Avontuur” .

Oproep Everaert Advocaten* groepsprocedure naturalisatie Generaal Pardonners

Everaert Advocaten is bezig met een groepsprocedure voor naturalisatie van zogenoemde ‘Pardonners’.

Deze procedure is bedoeld voor iedereen met een RANOV-vergunning die wil naturaliseren maar niet over een geboorteakte en/of paspoort uit het land van herkomst kan beschikken en die wel de juiste persoonsgegevens heeft opgegeven aan IND en gemeente.

Wij proberen zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan dit project zodat de kans van slagen op een succesvol naturalisatieverzoek dan wel wijziging van wet-, regelgeving en/of beleid, zo groot mogelijk is.

Dus kent u mensen die voor dit project in aanmerking komen, wijs hen hierop.

Graag voor 01 juni 2020. Voor meer informatie en het invullen van de vragenlijst op onze site.

IJdok 23
1013 MM Amsterdam

T  020 752 32 00
F  020 752 32 01
E  info@everaert.nl

postadres

Postbus 20660
1001 NR Amsterdam.

https://www.everaert.nl/

AANSPRAAK JONGEREN OP BIJSTAND

De Staatssecretaris van Sociale Zaken( mevrouw van Ark) heeft in een brief dd, 27-03-2020 een aantal tijdelijke overbruggingsregelingen aangekondigd. Ook schrijft zij over de bijstandsverlening aan jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Deze groep jongeren kan pas na 4 weken wachttijd een bijstandsuitkering aanvragen, Maar als jongeren in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 plotseling zonder inkomen komen te zitten, kan er afgeweken worden van de 4 weken wachttijd.

Lees hier de tekst uit de brief van mevrouw van Ark:

Gemeenten krijgen op dit moment al te maken met extra aanvragen voor bijstand. Jongeren van 18 tot 27 jaar die een beroep doen op bijstand hebben te maken met een zoektermijn van vier weken voordat een aanvraag ingediend mag worden. Gedurende die vier weken kan er nog geen bijstand worden toegekend en is het verstrekken van een voorschot ook niet mogelijk. Door het plotseling wegvallen van inkomen kan er financiële problematiek ontstaan, terwijl ander werk of scholing door de uitzonderlijke omstandigheden op dit moment lang niet overal voor handen is. Gemeenten krijgen daarom de ruimte om in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 af te wijken van regels rond de verplichte zoektermijn van vier weken. Daardoor kunnen zij individueel maatwerk toepassen bij het hanteren van de vier weken zoektermijn en daarmee financiële problemen bij jongeren die plotseling zonder werk en inkomsten komen te zitten als gevolg van de coronacrisis voorkomen.

 

Keep it in mind….