Nieuwe kliniek op Curaçao voor onverzekerde Venezolaanse vluchtelingen

Venezolaanse migranten zonder verblijfspapieren en vluchtelingen op Curaçao kunnen sinds deze week voor medische zorg terecht in een nieuwe kliniek in Willemstad. Daar krijgen ze gratis huisartsenzorg, prenatale zorg, kraamzorg, anticonceptie, en zorg voor hiv en diabetes aangeboden.

 

Zowel de Venezolaanse migranten als de vluchtelingen verblijven illegaal op het eiland, want Curaçao kent geen asielwetgeving en voert een agressief ontmoedigingsbeleid. Minister van Volksgezondheid, Suzy Römer, zegt dat dat is afgesproken binnen het koninkrijk.

Geschat wordt dat tussen de tien- en vijfentwintigduizend Venezolanen illegaal op het eiland verblijven. Dat is tien procent van de totale bevolking van Curaçao. De meesten leven ondergronds, bang om ontdekt, opgepakt en uitgezet te worden.

Een groep van tweehonderd Venezolanen heeft inmiddels een asielstatus gekregen van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR. Maar die wordt door Curaçao niet erkent. De groep wordt nu wel gedoogd, maar mag net als al hun andere landgenoten niet werken of zich verzekeren tegen ziektekosten.

 

De toegang tot zorg wordt bemoeilijkt doordat het grootste ziekenhuis van Curaçao Venezolanen en andere onverzekerden weigert te behandelen. Medisch directeur, dr. Franke Scheper zegt dat het armlastige ziekenhuis geen geld heeft, net als de overheid, en zich noodgedwongen moet richten op mensen die hun zorg wel kunnen betalen.

“Een lastig dilemma, want als arts wil je mensen helpen”, zegt Scheper. Hij verzekert dat acute gevallen altijd worden geholpen, maar erkent dat het ziekenhuis patiënten net zo lang tegenhoudt tot ze vanzelf acuut worden.

De nieuwe kliniek is opgezet door de Nederlandse arts, Elisa Janszen, die zelf werkt in het eerder genoemde grote ziekenhuis. “Voor mij en veel van mijn collega’s is het onacceptabel dat mensen de toegang tot zorg wordt ontzegd. Basale zorg is een recht van mensen.”

Janszen heeft een lokale stichting opgericht, ‘Salú pa Tur’ (gezondheid voor allen) dat financieel gesteund wordt door onder andere UNHCR en de stichting Vluchteling in Nederland.’

Ze hoopt met zorgaanbieders afspraken te kunnen maken om ook in de tweede lijn ‘gratis’ zorg aan te kunnen bieden. “Mijn eigen ziekenhuis heeft daar nog niet op gereageerd, maar de bedoeling is dat de rekening daarvoor gewoon betaald gaat worden vanuit de stichting. Nu krijgt het ziekenhuis in ieder geval niets.”

Minister Römer heeft met haar collega van Justitie afgesproken, dat de vreemdelingendienst de Venezolaanse patiënten met rust zal laten.

Bron: NOS, 14-7-2019

GEEN NATIONALITEIT HEBBEN IS GEEN LEVEN

In het dagblad Trouw stond afgelopen zaterdag een artikel over initiatieven bij enkele gemeenten om mensen die nu geregistreerd staan als ” zonder nationaliteit ” hen te helpen om hun status te verbeteren. Want wie geen nationaliteit heeft of niet kan bewijzen dat hij/zij een nationaliteit heeft, heeft het in strak georganiseerd land als het onze niet gemakkelijk.

Er ligt al enkele jaren een wetsvoorstel op de plank om dit probleem aan te pakken. Maar een aantal gemeenten gaan er vast nu mee aan de slag.

In Eindhoven heb ik dit weekend contact gelegd met de PvdA en Groen Links om eens te vragen of de gemeente Eindhoven zich moet aansluiten bij het rijtje gemeenten dat er iets aan wil gaan doen. Peter wacht op antwoord!

WET INBURGERING BUITENLAND CIJFERS 2018

Onlangs werden er enkele cijfertjes gepubliceerd over het inburgeringsexamen in het buitenland, Dat examen moet je buitenlandse partner doen als hij/zij bij jou wil komen wonen.

In 2018 waren er 7.475 kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland.

In 2018 zijn 6.209 eerste volledige examens afgelegd. 73% van de kandidaten slaagde in 2018 voor het examen.

In 2017 was dat 65%.

De meeste examenkandidaten komen uit Marokko (17%), gevolgd door de Filipijnen (6%), Thailand (5%), Indonesië (5%) en Brazilië (4%).

In 2018 zijn er 220 ontheffingen van het basisexamen verleend vanwege bijzondere individuele omstandigheden of om medische redenen.

 

Bron: brief van minister Koolmees over inburgering dd. 29 mei 2019.

SCHIJNERKENNINGEN VAN KINDEREN?

Een bericht van het NVVB:

Verklaring ten behoeve van erkenning van een kind(?)

Woensdag 22 Mei 2019

Eerder heeft het NVVB bericht over erkenningen van kinderen die mogelijk in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde. Dat zijn erkenningen die  in Nederland plaatsvinden en slechts het enkele oogmerk hebben( =bedoeling) om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen. De zogenaamde schijnerkenningen dus.

Of de erkenning is gedaan in het buitenland en wordt ter registratie aangeboden aan het loket Burgerzaken, of men wil bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) een kind erkennen. Zowel de BRP-ambtenaar als de abs zal moeten onderzoeken of de erkenning mogelijk strijdig is met de Nederlandse openbare orde. Als dat het geval is, dan mag de erkenning niet geaccepteerd worden of wordt de erkenningsakte niet opgemaakt. Er is strijd met de Nederlandse openbare orde als de erkenning alleen maar bedoeld is om verblijfsrecht in Nederland te krijgen te krijgen.

 (…)

Voor erkenning is er geen wettelijke eis dat een verklaring moet worden afgelegd. Maar in het onderzoek dat de BRP-ambtenaar of de abs moet uitvoeren, kan aan betrokkenen natuurlijk wel gevraagd worden om een verklaring af te leggen waarin staat dat de erkenning niet is gedaan of verzocht slechts met het enkele oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te krijgen.

Vanuit het Multidisciplinair Team Schijnerkenningen, waarin de NVVB participeert, wordt geadviseerd een dergelijk verklaring te laten afleggen. Daarbij kunnen dan vergelijkbare criteria worden gehanteerd. Dat betekent dat de erkenning niet langer dan 10 jaren geleden is gedaan en dat de moeder dan wel de (beoogd) erkenner geen verblijfsrecht in Nederland heeft voor onbepaalde duur.

(…)

 

Ps: dit bericht is door mij wat korter gemaakt en wat leesbaarder. Mocht u problemen met de erkenning van een kind, zoals hier bedoeld, dan hoor ik dat graag.

RAPPORTAGE VREEMDELINGENKETEN 2018

De staatssecretaris stuurt de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) naar de Tweede Kamer en hij zegt het volgende over de reguliere migratie.

“|Reguliere migratie
Het Kabinet streeft naar een evenwichtig migratiebeleid. Dit betekent onder meer
dat migranten die Nederland nodig heeft – met name studie-, arbeids- en
kennismigranten – door middel van snelle en doeltreffende procedures worden
beoordeeld.

Betrouwbare bedrijven en organisaties kunnen daarom de titel van
‘erkend referent’ krijgen, waarmee zij toegang krijgen tot soepele procedures
voor beoogd medewerkers en studenten. Als ‘erkend referent’ dragen zij ook
medeverantwoordelijkheid voor de toelating en het verblijf van migranten.

Erkende referenten worden opgenomen in een openbaar register dat te vinden is
op de IND-website. Op 1 januari 2019 komt het totaal aantal erkende referenten
op 6.960, een stijging van 14% ten opzichte van een jaar geleden.

Het totaal aantal aanvragen voor een reguliere verblijfsvergunning is in 2018 met
9% toegenomen ten opzichte van het jaar 2017. De stijging wordt onder meer
veroorzaakt door de toename in de verblijfsclusters Kennis en Talent, Studie en
Familie en Gezin. Ook het aantal aanvragen visum kort verblijf stijgt ten opzichte
van 2017 met 9% “.

Bron: brief van de staatssecretaris dd. 14 mei 2019.

 

 

SCHRIJNEND 2

Als gevolg van ” SCHRIJNEND 1 ” is er sinds 1 mei jl. een ” nieuwe ” verblijfsvergunning ontstaan:

” De IND verleent een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd aan een vreemdeling die:

1. zich in Nederland bevindt;

2. zich in een terminale fase van een ziekte bevindt; en

3. niet meer (curatief) medisch wordt behandeld en enkel palliatieve zorg krijgt.

De IND wijst de aanvraag af wanneer de vreemdeling al een verblijfsvergunning in een andere EU-lidstaat heeft.

 Op een enkele uitzondering gaat het naar verwachting om oncologische aandoeningen. Terminaal wil – qua termijn – zeggen dat de verwachting is dat een patiënt binnen zes maanden tot anderhalf jaar overlijdt. Het betreft altijd somatische ziekten. Psychiatrische stoornissen vallen hier niet onder. Een vreemdeling die chronisch suïcidaal is, is niet terminaal. Ook HIV is een chronische ziekte die meestal goed te behandelen is met medicatie en deze gevallen zullen evenmin onder de definitie vallen”.

 

Bron: IND, WBV 2019/7 dd. 29-4-2019.  Het originele bericht is uitgebreider, dit is een verkorte versie, om de gedachten te bepalen.