BELANGRIJK INBURGERINGSNIEUWS.

32 824 Integratiebeleid
Nr. 325 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 9 april 2021

In de meest recente uitvoeringsbrief inburgering van 2 februari jl. (Kamerstuk 32824, nr. 322) heb ik u geïnformeerd over de aanpak van personen aan wie ten
onrechte de inburgeringsplicht niet is opgelegd.

Het betreft drie groepen:

 • De zogenoemde oudkomers: personen die zich voor 2007 de eerste keer in
  Nederland hebben gevestigd (maximaal 1.464);
 • Personen met een verblijfsvergunning voortgezet verblijf die niet waren
  aangeleverd door de IND (maximaal 250); en,
 • Personen die ten onterechte tijdelijk zijn vrijgesteld van de
  inburgeringsplicht (maximaal 130)1.
  Inburgering heeft als doel dat nieuwkomers beschikken over kennis van de
  Nederlandse taal en samenleving, zodat men de basis heeft om te functioneren in de Nederlandse maatschappij. Ik wil niet dat mensen die al participeren en werken in onze maatschappij jaren te laat geconfronteerd worden met oplegging van de inburgeringsplicht en de daarbij horende verplichtingen door een fout van de overheid. Daarom is voor de volgende benadering gekozen.
 • DUO stuurt al deze personen een beschikking met uitleg over de situatie dat de
  inburgeringsplicht eerder opgelegd had moeten worden. Daarbij wordt betrokkene erop gewezen dat ontheffing van de inburgeringsplicht verleend kan worden als de betrokkene participeert op de arbeidsmarkt.
 • Iemand wordt ontheven van de inburgeringsplicht wanneer voldaan wordt aan het criterium voor vrijstelling voor het inburgeringsexamenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt(ONA) voor werkenden. Dit criterium behelst dat de betrokkene gedurende een periode van twaalf (12)maanden voorafgaande aan het verzoek tot vrijstelling in ten minste zes (6) maanden minimaal 48 uur per maand werkzaamheden heeft verricht.
 • Via een aanvraagformulier kunnen betrokkenen binnen zes (6)weken een beroep doen op deze vrijstelling. Als de inburgeringsplichtige voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling dan wordt die in zijn geheel ontheven op basis van de ruime bevoegdheid tot ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen (AGI).
  Normaliter geldt de ontheffing op grond van AGI alleen voor de
  taalvaardigheidsonderdelen en het onderdeel Kennis van de Nederlandse
  samenleving, en niet voor het participatieverklaringstraject (PVT-traject). Het
  PVT-traject, dat verzorgd wordt door gemeenten, is bedoeld voor nieuwkomers die aan het begin van hun inburgeringstraject staan, als een kennismaking met de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat en de Nederlandse normen en
  waarden.

Ik vind het niet zinvol dat personen, die al enige jaren in Nederland wonen en
werken en dus participeren in de Nederlandse samenleving dit PVT-traject moeten afleggen. Daarom worden zij ontheven van de inburgeringsplicht zonder dit traject doorlopen te hebben. Op deze manier wordt voorkomen dat deze groep de dupe wordt van een fout van de overheid.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees

1 Cijfers zoals dit moment bekend (Bron: DUO). Aantal kan lager worden door redenen als vertrek, ander verblijfsdoel of overlijden.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: