RAADSVRAGEN OVER VERTREK IND LOKET UIT EINDHOVEN

Eindhoven, 9 september 2020

Raadsvragen verhuizing IND

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Eind december 2017 verschijnt in het Eindhovens Dagblad een bericht dat het Eindhovense IND kantoor gaat verdwijnen. In dit artikel wordt ook bezwaar gemaakt tegen dit vertrek.
Er spelen ons inziens twee argumenten in de geopperde bezwaren:
Ten eerste dat veel Eindhovense burgers afhankelijk zijn van de dienstverlening van de IND. Deze burgers zullen voortaan naar een andere plaats moeten reizen en dat kost tijd en geld. Bezoek aan de IND moet overdag en dus zullen veel IND klanten vrij moeten vragen bij de werkgever, die daar niet
op zit te wachten. Bedrijven en onderwijsinstellingen zijn gebaat bij een optimale IND dienstverlening dicht bij huis, want dat spaart tijd en kosten.
Het tweede bezwaar raakt de positie van onze stad als economisch en (multi)cultureel centrum van met name Zuidoost Brabant en ook daarbuiten. Dit feit maakt dat vele vreemdelingen een plaats vinden in onze stad om te wonen, te werken en te recreëren. Denk hierbij aan kennismigranten, buitenlandse studenten, buitenlandse bedrijven die zich hier
willen vestigen, maar ook aan vluchtelingen en EU burgers en buitenlandse partners. Het is onze mening dat het vertrek van een dergelijk belangrijke dienst en dus voorziening als de IND de stad op vele fronten beperkt. Met andere woorden, de aanwezigheid van de IND is een verrijking voor onze
stad en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad.
Begin februari 2018 reageert de burgemeester op de geuite bezwaren tegen het vertrek van de IND.
Hij zegt dat nog bezien moet worden hoe de toekomstige IND dienstverlening ingevuld gaat worden, maar zegt toe dat dit proces nauwgezet gevolgd wordt.
De burgemeester verwacht dat het IND loket nog minstens 2 a 3 jaar in Eindhoven zal blijven functioneren. Wel zal, wat er ook gebeurt de IND-inzet op het Eindhovense Expat Center gegarandeerd blijven.
Op zaterdag 15 augustus 2020 verschijnt in het Eindhovens Dagblad het bericht dat het IND kantoor in Eindhoven per 1 oktober a.s. verhuist naar Den Bosch.
Wij zijn geschrokken van dit bericht. Totaal onverwachts voor ons. Zelfs de IND website vermeldt pas sinds 18 augustus jl. over de op handen zijnde verhuizing!
Desalniettemin willen wij middels volgende vragen constructief meedenken met het college over hoe sommige functies behouden kunnen worden voor onze stad:
1) Was het College eerder al bekend met de komende verhuizing van het IND kantoor naar Den Bosch? En zo ja, sinds wanneer?
2) Is er sinds februari 2018 overleg geweest tussen de IND en de Gemeente Eindhoven over deze verhuizing?
3) Wat is het standpunt van het College over de voorheen ingebrachte bezwaren tegen deverhuizing? Deelt u deze bezwaren? Zo ja, heeft u deze bezwaren kenbaar gemaakt? Zo nee, waarom deelt u deze bezwaren niet?
4) Deelt u onze mening dat het IND kantoor een bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid en het vertrek een verlies is voor onze stad? Graag toelichting
5) Mocht de verhuizing naar Den Bosch niet meer terug te draaien zijn, bent u bereid het gesprek aan te gaan met IND over dienstverlening in de avonduren, zodat mensen geen vrij hoeven te vragen van werk?
6) Volgens het eerdergenoemde ED bericht van 15 augustus worden een aantal IND activiteiten (waaronder biometrie) gecontinueerd op het Eindhovense Expat Center. Is dit bericht juist naar de mening van het College?
7) Als dit bericht juist is, betekent dit dan dat alle in Eindhoven woonachtige vreemdelingen gebruik kunnen maken van deze dienstverlening bij het Expat Center? Zo niet, waarom niet?
Wij hebben vernomen dat het Eindhovense Expat Center daar niet toe bereid is. Zo ja, is het college bereid om na een jaar te evalueren in hoeverre de diverse doelgroepen (vluchtelingen, expats, arbeidsmigranten etc.) zijn bereikt en bij een afname van het bereik hier stappen op te ondernemen?
8) Bent u bereid om een initiatief te nemen om te bewerkstelligen dat voor een beperkt aantal IND zaken elke vreemdeling terecht zou moeten kunnen bij het Eindhovense Expat Center?
Een beperkt aantal zaken- dit omdat wij van mening zijn dat het Expat Center er geen 30.000 bezoekers (cijfer ED) per jaar er bij kan hebben.
9) Mocht het expatcenter om overtuigende redenen uitbreiding van doelgroep niet aankunnen, bent u het dan met ons eens dat we moeten onderzoeken hoe we dit wel mogelijk kunnen maken?
10) Heeft de recente sluiting van The Hub nog invloed op de activiteiten van het Eindhovense Expat Center?


Met belangstelling zien wij uw antwoorden tegemoet,
Hoogachtend,
Adem Topdag, Fractievoorzitter DENK
Hafid Bouteibi, Fractievoorzitter PVDA
Murat Memis, Fractievoorzitter SP
Jorien Migchielsen, raadslid D66
Eva de Bruijn, raadslid Groen Links

Wat verandert er? (misschien)…

Bent u een buitenlandse zelfstandige?

Uw familie- en gezinsleden mogen straks zonder extra papieren in loondienst werken.

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Die beperking geldt nu ook nog voor hun familie- of gezinsleden. Als zij nu een baan in loondienst willen accepteren, moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen.

Deze speciale vergunning is straks niet meer nodig.

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 oktober 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief.

Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bron: KvK dd. 09/09/2020

Briefing: the support system for migrant victims of human trafficking

About the Modern Slavery Act:

When the Modern Slavery Act 2015 was introduced, it was heralded by the government as a momentous piece of legislation which would “give protection to the victims who need it”. The Act introduced a reformed system for identifying, supporting and protecting victims of modern slavery or human trafficking in England and Wales. But how does that system work in practice and has it lived up to the government’s high expectations?

(…)

Conclusion  

The Modern Slavery Act is doing little for trafficking victims. Its main purpose is the criminal aspect: the prosecution of perpetrators. Only a very small part of the legislation is dedicated to the victim.

Modern Slavery (Victim Support) Bill was introduced in the House of Lords in 2017 but failed to pass into law. An updated version was introduced in January 2020 and is awaiting its second reading. The Bill would help to rectify some of the issues highlighted above: it proposes access to support and assistance before a reasonable grounds decision and would allow support to continue after a conclusive grounds decision. It also clearly defines “support” and “assistance”, which the Modern Slavery Act does not.

The existing legislation’s focus on criminality is perhaps why there has been little impetus to bring about any uniformity in the way victims are referred and treated in the system, or to introduce regulations which could make the process into the place of safety it was supposed to be.

Author: Katherine Soroya. She is a Senior Immigration Caseworker at Turpin & Miller, an Oxford-based specialist immigration firm.

Bron: Freemovement, 24-8-2020.

Toelichting: Freemovement is een regelmatig verschijnende briefing over de huidige Engelse immigratiepolitiek. Dit artikel verscheen heel recent. De bevindingen van Katherine Soroya die leiden tot de conclusies die wel hier worden weergegeven, heb ik weggelaten. Dit omdat ik weet dat als je echt geinteresseerd bent, je inschrijft op deze email briefing, toch?

Ad-hoconderzoek: Verlopen paspoorten van Venezolanen

 

In Nederland kunnen Venezolanen moeite hebben een Venezolaans paspoort te verkrijgen of te verlengen. Geldt dat ook in andere lidstaten van de Europese Unie (EU)? 

Aanleiding onderzoek

De afgelopen jaren zijn in Nederland problemen aan het licht gekomen voor Venezolaanse burgers die een Venezolaans paspoort aanvragen of willen verlengen. Hierdoor lopen Venezolanen het risico zonder geldig paspoort in Nederland te verblijven. Een geldig paspoort is in Nederland verplicht (het ‘paspoortvereiste’) voor het verlenen of verlengen van een verblijfsvergunning voor een regulier doel, bijvoorbeeld voor werk, studie of gezinshereniging.

Naar aanleiding van deze problematiek heroverweegt Nederland momenteel de aanpak van het paspoortvereiste voor Venezolanen met een verlopen paspoort. De Nederlandse overheid vroeg zich af of andere lidstaten deze problemen herkennen en of ze wijzigingen in de procedures voor Venezolanen hebben doorgevoerd. Via EMN Nederland zijn hierover vragen uitgezet bij de andere EU-lidstaten en Noorwegen.

Resultaten

18 lidstaten en Noorwegen reageerden op de onderzoeksvragen: België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Estland (ES), Frankrijk (FR), Hongarije (HU), Kroatië (HR), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Noorwegen (NO), Oostenrijk (AT), Polen (PO), Portugal (PT), Slowakije (SK), Slovenië (SI), Spanje (ES) en Zweden (SE). De reacties van Frankrijk en Oostenrijk zijn niet in de samenvatting meegenomen, deze zijn vertrouwelijk.

Selectie resultaten:

 • Evenals in Nederland wordt de helft van de lidstaten (BG, EE, ES, HU, LT, LU, PT, NO) geconfronteerd met problemen voor Venezolanen met verlopen paspoorten. In de andere lidstaten (BE, CY, HR, LV, PL, SE, SI, SK) speelt dit probleem niet, bijvoorbeeld omdat slechts een klein aantal Venezolanen in de lidstaat verblijft. Ook geldt in sommige gevallen het paspoortvereiste niet, bijvoorbeeld bij verzoeken om asiel.
 • Van de lidstaten die het probleem herkennen namen alleen in Hongarije, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje maatregelen hiertegen. Deze maatregelen zijn genomen tussen november 2017 en maart 2019.
 • Spanje besloot om Venezolanen geen verblijfsvergunning te weigeren uitsluitend op basis van het ontbreken van geldige documenten of een irreguliere status.
 • Nederland en Hongarije hebben tot nu toe vergelijkbare oplossingen. Beide lidstaten geven een vergunning af als Venezolanen een kopie van hun aanvraag voor verlening van hun paspoort laten zien. Luxemburg heeft een gelijksoortige benadering, de aanvrager moet het aanvraagformulier voor verlenging laten zien en toelichten dat de  Venezolaanse autoriteiten niet op de aanvraag hebben gereageerd. Een andere oplossing in Nederland is dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ervoor kan kiezen om de eis van een geldig paspoort tijdelijk niet te laten gelden voor Venezolanen.
 • Portugal besloot alle Venezolaanse paspoorten die sinds 29 augustus 2018 zijn verlopen tot 29 augustus 2023 als geldig te beschouwen.

Publicaties

Vlag Venezuele
Vlag Venezuela

 

2019: DE TOP 10 VAN DE MEEST GESLAAGDEN INBURGERING BUITENLAND.

 

Marokko 1073,      1

Filipijnen 352         2

Thailand  326         3

Indonesië  313        4

Vietnam  288         5

Brazilië     278        6

Rusland    273        7

China  260              8

Ghana  239             9

Oekraïne 207         10

 

Toelichting: voordat je “langeafstandsrelatie ” een ” dichtbijrelatie ” kan worden, moet de buitenlandse partner eerst het inburgeringsexamen doen in het land van herkomst.

Ik heb een top 10 gemaakt van de landen in het jaar 2019 waar de meest geslaagden vandaan (gaan) komen.

Niet elke buitenlandse partner moet dit examen doen. Is je partner een EU burger, dan hoeft het niet, is hij/zij afkomstig uit Turkije? Ook niet. Uit de VS, Canada, Australie, dan ook niet. Om maar eens een paar landen te noemen. Dus een echt betrouwbaar beeld geven deze cijfers niet.

Volgend jaar moeten buitenlandse partners afkomstig uit Turkije ook eerst dit examen doen.  Ik ben benieuwd naar de rapportage in 2022. We spreken elkaar nog hierover.

EEN KIJKJE AAN DE OVERKANT VAN DE NOORDZEE…

Hoe gaat het met de in Engeland wonende EU burgers nu de Brexit nadert?  Er gebeurt nogal wat voor deze mensen. A brief look inside.

” The EU Settlement Scheme has been fully open since 30 March 2019. EU, other EEA and Swiss citizens, and their family members have until 30 June 2021 to apply.

What is the EU Settlement Scheme?

 • The EU Settlement Scheme is a free scheme which enables EEA and Swiss citizens resident in the UK, and their family members, to obtain the status they will require in order to live and work in the UK after 30 June 2021.
 • Applicants only need to complete three key steps – prove their identity, show that that they live in the UK, and declare any criminal convictions.
 • It is designed to be as simple and straightforward as possible. For further information.

How many people have applied?

 • According to the latest published statistics up to the end of June 2020, there have been more than 3.7 million applications and more than 3.4 million have now been granted status.
 • Updated headline figures are published each month and more detailed figures are published quarterly.

What support is available?

 • There is a wide range of support available online, over the phone and in person to help people apply to the EU Settlement Scheme.
 • There are over 1,500 Home Office staff working on the EU Settlement Scheme with 250 Settlement Resolution Centre staff in place to provide assistance to applicants with any questions about the scheme or who need help applying.
 • (…)
 • Additional support is available to those EU citizens in the UK who do not have the appropriate access, skills or confidence to apply online. This includes over 300 assisted digital locations across the UK where people can be supported through their application.
 • There are over 80 locations where applicants can have their passport scanned and verified across the UK.

Have there been any refusals?

 • According to the latest statistics up to the end of June 2020, there had been 2,300 refusals (rounded to the nearest 100).
 • The vast majority of these refusals were eligibility rather than suitability refusals.
 • Refusals are always a last resort and do not change that person’s existing rights under EU law. Home Office caseworkers will have often worked for months to try to get in touch with the applicant to help them provide the evidence required.
 • In cases where an applicant is refused, the Home Office will write to them to explain why they have been refused and what steps they need to take.
 • If an individual disagrees with the decision to refuse their application, they can ask for an administrative review of the decision or apply again free of charge until 30 June 2021. Depending upon when they applied, they may also have a right of appeal.

What is the difference between a suitability refusal and an eligibility refusal?

 • Suitability refusals will be made where there is evidence of serious or persistent criminality.
 • This involves considering whether a person represents a genuine, present and sufficiently serious threat affecting one of the fundamental interests of society.
 • This includes the threat the individual poses, their length of time in the UK, health and family ties and propensity to reoffend.
 • In contrast, eligibility refusals will be made where someone does not meet the criteria for the scheme. For instance, they are not an EU, EEA or Swiss citizen or the family member of one or they are not resident in the UK.
 • Evidence of residence can be as little as a utility bill, bank statements, or a letter from a GP or charity.
 • The eligibility and suitability criteria can be found in full within the EU Settlement Scheme caseworker guidance. “

 

“EU citizens are now being turned down for settled status

The Home Office has started to refuse EU citizens and their family members the right to stay in the UK post-Brexit. It issued 1,400 refusals under the EU Settlement Scheme in June 2020 alone, compared to 900 over the whole of the last couple of years. There had been 200 refusals in May, meaning that the number of refusals has jumped 600% month on month.

There was also a sharp rise in the number of applications rejected as invalid. As Kuba Jabłonowski of campaign group the3million points out, over 10% of all Settlement Scheme decisions taken last month were negative (ie the application was refused, void, invalid or withdrawn).

Overall, though, the number of refusals and other rejections is still a drop in the ocean. Almost 2 million people have now been granted settled status under the Settlement Scheme, and another 1.4 million pre-settled status. The cumulative number of refusals is 2,300. Another 55,000 were void, invalid or withdrawn.

The Home Office does not break down the 2,300 figure by reason for refusal, but says that “the vast majority” were because people are ineligible (rather than having a criminal record or otherwise failing the suitability criteria). ”

Bron: Freemovement.

TOFA: 1.650 euro bruto voor flexwerkers

 

Er is een noodsteunregeling voor flexwerkers. Met deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) kunnen werknemers die aan de voorwaarden voldoen een tegemoetkoming krijgen van 1.650 euro bruto over de maanden maart, april en mei 2020.

De TOFA is een tegemoetkoming voor flexwerkers met gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Met deze regeling worden flexwerkers geholpen die geen recht hebben op andere uitkeringen over de periode maart, april, mei 2020.

De tegemoetkoming wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen.

De tegemoetkoming geldt als loon voor een periode van 3 maanden, maar wordt in 1 keer uitbetaald. De TOFA bedraagt 550 euro bruto per maand; je ontvangt dus eenmalig 3 x 550 = 1.650 euro bruto.

Voorwaarden TOFA

Om in aanmerking te komen voor TOFA moet de flexwerker:

— Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.

— In februari een inkomen hebben gehad van minimaal 400 euro bruto. Eerder was het drempelbedrag op 500 euro voorzien, maar door het minimuminkomen te verlagen naar 400 euro kan een grotere groep werkenden, waaronder studenten, van de regeling gebruikmaken.

— In maart minimaal 1 euro aan inkomen hebben gehad.

— In april ten opzichte van februari minstens 50% inkomensverlies hebben geleden.

— In april een inkomen hebben gehad van maximaal 550 euro bruto.

— Nog geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening voor levensonderhoud. Hier vallen de volgende voorzieningen onder: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW en een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.

TOFA aanvragen

De TOFA wordt uitgevoerd door het UWV en de aanvraagprocedure staat 3 weken open, tot en met zondag 12 juli 2020. Op de site van het UWV kun je checken of je in aanmerking komt.  Zo kom je direct bij het aanvraagformulier voor TOFA.

Deze gegevens heb je nodig bij het invullen:

je DigiD-inlogcode

je rekeningnummer

je telefoonnummer en e-mailadres

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

INBURGERING VOOR MENSEN UIT TURKIJE.

Op donderdagavond 27 augustus 2020 organiseer ik een informatiebijeenkomst over de komende inburgeringsplicht voor mensen uit Turkije.
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: wordt nog bekend gemaakt.

Het aantal plaatsen is beperkt.
Vanaf 1 juli a.s. kunt u zich opgeven voor deze informatiebijeenkomst. Dit kan alleen per mail: mvvadvies@gmail.com. Een mail met uw naam en daarbij 27 augustus is voldoende.

Ik streef er naar om deze bijeenkomst in het Nederlands en in het Turks te houden.

CLOSED-DICHT

 HET MVV ADVIES BUREAU EINDHOVEN IS GESLOTEN VANAF MAANDAG 22 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 26 JUNI 2020.

 THE ‘MVV ADVIES BUREAU EINDHOVEN’ WILL BE CLOSED FROM MONDAY JUNE 22TH UP TO AND INCLUDING FRIDAY JUNE 26TH.

 

 

Is Flexwonen een oplossing voor terugkerende Nederlanders en die met spoed huisvesting nodig hebben?

 

Een onderbelichte route naar dakloosheid is remigratie (Nationale Ombudsman 2019). De laatste vijftien jaar emigreren jaarlijks gemiddeld 40.000 Nederlanders. Ongeveer de helft daarvan keert binnen twee jaar terug naar Nederland (CBS Statline 2020;CBS 2020).

Zowel de Nationale Ombudsman als de RVS (Raad Volksgezondheid en Samenleving) onderkennen het probleem van de terugkerende emigrant. Beide dringen er bij de overheid en gemeenten op aan creatieve manieren te bedenken hoe deze remigranten sneller op weg te helpen. De RVS spreekt van een digitaal meldpunt remigratie en de Nationale Ombudsman vindt dat de overheid ervoor dient te zorgen dat burgers zich, ook zonder woning, kunnen inschrijven in de BRP.

Oplossing?

We hebben ze contact kunnen leggen met diverse woningcorporaties die Flexwonen projecten zijn gestart. Er wordt nu bekeken of remigranten als speciale doelgroep voor Flexwonen in aanmerking zouden kunnen komen. Dit is goed nieuws voor de remigrant, die geen vangnet in Nederland bij familie of vrienden en/of geen financiële middelen heeft om een hoge huur te betalen via de particuliere woningmarkt of de vrije sector.

Wat is Flexwonen nu eigenlijk?

Flexwonen  gaat over verplaatsbare woningen, tijdelijke transformatie van kantoren of leegstaande gebouwen naar woningen, tijdelijke huurcontracten en gemengde wooncomplexen.

Ondertussen zijn er al verschillende succesvolle Flexwonen projecten gerealiseerd en worden er in diverse gemeenten nieuwe projecten opgestart. Deze woningen worden beschikbaar gesteld aan een brede doelgroep;

Internationale kenniswerkers en expats

Arbeidsmigranten

Studenten

Statushouders

Uitstroom maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Echtscheidingen en andere verbroken relaties

Huisuitzettingen en gedwongen verkoop

Tijdelijke herhuisvesting door herstructurering

Zwerfjongeren

Ex-gedetineerden

Uiteraard missen we in dit lijstje de Nederlandse remigrant, die even goed een spoedzoeker kan zijn en niet altijd zelfredzaam is. Denk aan gepensioneerden met een klein pensioentje, een gescheiden ouder met kinderen, mensen die speciale medische zorg nodig hebben, mensen wiens visa niet verlengd worden vanwege bijvoorbeeld een overleden partner en zo zijn er nog talrijke andere voorbeelden. Het zijn vaak mensen die noodgedwongen moeten terugkeren, voor wat voor reden dan ook, die tussen wal en schip vallen. Het is helaas geen uitzondering, dat deze mensen geen andere keuze hebben dan bij de daklozenopvang aankloppen.

Waarom huisvesting via Flexwonen?

Zonder adres loop je vast.  Het probleem van de remigrant begint, wanneer men zich niet bij een gemeente op een adres kan inschrijven. Geen adres betekent geen inschrijving in de BRP (Basis Registratie Personen), geen zorgverzekering, geen sociale verzekeringen, geen bankrekening, enzovoorts. De bekende vicieuze cirkel.  Tijdelijke huisvesting via Flexwonen geeft remigranten de kans weer in het Nederlandse systeem opgenomen te worden en vervolgens kan er naar permanente woonruimte uitgekeken worden.

Bron: Enigszins ingekort overgenomen uit een mail van de Stichting NIHB: Nederlanders In Het Buitenland. Inhoudelijk is er een verschil: in het originele artikel is de kop van het artikel geen vraag maar een zekerheid.  Ik twijfel dus…..