NIEUW: PILOT VERBLIJFSREGELING VOOR ESSENTIEEL PERSONEEL VAN STARTUPS.

” Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor jonge, innovatieve bedrijven voor wie het niet
kunnen inzetten van beschikbaar talent van buiten de EU een belemmering
vormt voor verdere groei.

Zowel Nederlandse start ups als buitenlandse start ups die zich in Nederland vestigen kunnen gebruik maken van de regeling”.

Bron: Brief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dd. 01-07-2019. De brief is langer van stof natuurlijk, maar het bovenstaande is een korte, maar goede samenvatting van deze nieuwe verblijfsregeling.

 

 

 

MOEILIJKE STUFF…….

 

Brief van de Staatssecretaris van J. en V. van vandaag, 30 juli 2019.

 

 

Nadat de discretionaire bevoegdheid op 1 mei jl. is afgeschaft, is het alleen nog mogelijk om verblijfsvergunningen in het kader van tijdelijke en niet-tijdelijke humanitaire gronden te verlenen op basis van artikel 3.48, tweede lid, aanhef en onder b, van het Vreemdelingenbesluit 2000, c.q. artikel 3.51, derde lid, van het  Vreemdelingenbesluit 2000 aan categorieën vreemdelingen die specifiek zijn aangewezen in het Voorschrift Vreemdelingen 2000.

Met deze brief informeer ik u dat ik besloten heb om twee nieuwe categorieën vreemdelingen aan te wijzen.

De eerste categorie betreft vreemdelingen die in aanmerking komen voor het zogenoemde getuigenbeschermingsprogramma.

Het komt sporadisch voor dat de medewerking van een getuige, bij opsporing of vervolging van strafbare feiten, ten aanzien van die persoon aanleiding geeft of zal geven tot een dreiging. In uitzonderlijke gevallen is die dreiging zo ernstig en staat deze in zodanig direct verband met de verleende medewerking aan politie of justitie, dat er voor de overheid een zorgplicht ontstaat de betrokken persoon voor de duur van de dreiging te beschermen. Een dergelijke zorgplicht ontstaat ook als de bevoegde autoriteiten van een ander land of een internationaal gerecht de bevoegde autoriteiten in Nederland verzoekt om beschermingsmaatregelen te treffen of voort te zetten ten aanzien van een door die autoriteit aangewezen persoon.

Met het aanwijzen van beschermde getuigen als één van de categorieën in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 die in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden en het opnemen van een daartoe strekkend beleidskader in de Vreemdelingencirculaire 2000 wordt door de overheid voldaan aan een zorgplicht om deze vreemdelingen gedurende een dreiging te beschermen.

De tweede categorie betreft kinderen ten aanzien van wie de Kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft opgelegd.

Het gaat hier om situaties waar problematiek binnen een gezin er, na een melding bij Veilig Thuis en onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, toe leidt dat de Kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel oplegt ten behoeve van het wegnemen van een ontwikkelingsbedreiging bij het kind. Een dergelijke kinderbeschermingsmaatregel is een ultimum remedium dat niet lichtvaardig wordt toegepast. Het betreft kinderen die onderdeel zijn van een gezin dat geen aanspraak kan maken op verblijf in Nederland. In dat geval wordt bezien of de kinderbeschermingsmaatregel formeel kan worden overgedragen aan het land van herkomst of aan een Dublin-partner of een ander land binnen de EU waar het kind bescherming geniet, op grond van het interstatelijk vertrouwensbeginsel.

Indien de kinderbeschermingsmaatregel formeel niet overdraagbaar is, moet de kinderbeschermingsmaatregel in Nederland ten uitvoer worden gelegd. In het verleden werd verblijf beoordeeld onder de noemer van schrijnendheid. Nu dit niet meer kan is een beleidskader aangewezen.

In dit beleidskader staat de terugkeer van het gezin in kwestie voorop. Alleen in die gevallen dat de kinderbeschermingsmaatregel formeel niet overdraagbaar is en is opgelegd voor ten minste een jaar, wordt verblijf toegestaan. Eindigt de kinderbeschermingsmaatregel dan komt de grond voor verblijf te vervallen. In dat geval is de ernstige ontwikkelingsbedreiging bij het kind opgeheven en kan het kind weer in de gezinssituatie verblijven zonder gedwongen hulpverlening en kan het ook in gezinsverband terugkeren.

Het verblijfsrecht blijft in stand in het geval de Kinderrechter het noodzakelijk acht de kinderbeschermingsmaatregel te verlengen omdat de ontwikkelingsdreiging niet is opgeheven. Ook in het geval het gezag van de ouders op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming door de rechter wordt beëindigd, krijgt het kind een verblijfsvergunning.

Is een maatregel formeel wel overdraagbaar dan is verblijf niet aangewezen. In het geval echter dat de Kinderrechter de maatregel verlengt en het feitelijk niet mogelijk is gebleken gedurende de looptijd van de maatregel vertrek te realiseren, wordt bij een aaneengesloten maatregel na een periode van anderhalf jaar alsnog beoordeeld of verblijf kan worden verleend.

Ik ben voornemens dit beleidskader te monitoren en na drie jaar te laten evalueren.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Ankie Broekers-Knol

 

EXPATS & STUDENTEN UIT INDIA: EEN IETSJE MEER.

Het CBS meldt ons:

In de periode 2012-2017 is de instroom van immigranten uit India meer dan verdubbeld tot ruim 8 600 per jaar.

Het grootste gedeelte van de immigranten die in de periode 2012-2017 naar Nederland kwam, is kennismigrant (44 procent) of gezinsmigrant (37 procent). Drie kwart van de Indiase kennismigranten is werkzaam in de IT- en informatiedienstverlening.

Alhoewel het aandeel studiemigranten uit India een stuk lager is (14 procent), komen er wel steeds meer naar Nederland. In 2012 kwamen er 425 studiemigranten naar Nederland, in 2017 waren dat er 1 400.

 

Nieuwe kliniek op Curaçao voor onverzekerde Venezolaanse vluchtelingen

Venezolaanse migranten zonder verblijfspapieren en vluchtelingen op Curaçao kunnen sinds deze week voor medische zorg terecht in een nieuwe kliniek in Willemstad. Daar krijgen ze gratis huisartsenzorg, prenatale zorg, kraamzorg, anticonceptie, en zorg voor hiv en diabetes aangeboden.

 

Zowel de Venezolaanse migranten als de vluchtelingen verblijven illegaal op het eiland, want Curaçao kent geen asielwetgeving en voert een agressief ontmoedigingsbeleid. Minister van Volksgezondheid, Suzy Römer, zegt dat dat is afgesproken binnen het koninkrijk.

Geschat wordt dat tussen de tien- en vijfentwintigduizend Venezolanen illegaal op het eiland verblijven. Dat is tien procent van de totale bevolking van Curaçao. De meesten leven ondergronds, bang om ontdekt, opgepakt en uitgezet te worden.

Een groep van tweehonderd Venezolanen heeft inmiddels een asielstatus gekregen van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR. Maar die wordt door Curaçao niet erkent. De groep wordt nu wel gedoogd, maar mag net als al hun andere landgenoten niet werken of zich verzekeren tegen ziektekosten.

 

De toegang tot zorg wordt bemoeilijkt doordat het grootste ziekenhuis van Curaçao Venezolanen en andere onverzekerden weigert te behandelen. Medisch directeur, dr. Franke Scheper zegt dat het armlastige ziekenhuis geen geld heeft, net als de overheid, en zich noodgedwongen moet richten op mensen die hun zorg wel kunnen betalen.

“Een lastig dilemma, want als arts wil je mensen helpen”, zegt Scheper. Hij verzekert dat acute gevallen altijd worden geholpen, maar erkent dat het ziekenhuis patiënten net zo lang tegenhoudt tot ze vanzelf acuut worden.

De nieuwe kliniek is opgezet door de Nederlandse arts, Elisa Janszen, die zelf werkt in het eerder genoemde grote ziekenhuis. “Voor mij en veel van mijn collega’s is het onacceptabel dat mensen de toegang tot zorg wordt ontzegd. Basale zorg is een recht van mensen.”

Janszen heeft een lokale stichting opgericht, ‘Salú pa Tur’ (gezondheid voor allen) dat financieel gesteund wordt door onder andere UNHCR en de stichting Vluchteling in Nederland.’

Ze hoopt met zorgaanbieders afspraken te kunnen maken om ook in de tweede lijn ‘gratis’ zorg aan te kunnen bieden. “Mijn eigen ziekenhuis heeft daar nog niet op gereageerd, maar de bedoeling is dat de rekening daarvoor gewoon betaald gaat worden vanuit de stichting. Nu krijgt het ziekenhuis in ieder geval niets.”

Minister Römer heeft met haar collega van Justitie afgesproken, dat de vreemdelingendienst de Venezolaanse patiënten met rust zal laten.

Bron: NOS, 14-7-2019

GEEN NATIONALITEIT HEBBEN IS GEEN LEVEN

In het dagblad Trouw stond afgelopen zaterdag een artikel over initiatieven bij enkele gemeenten om mensen die nu geregistreerd staan als ” zonder nationaliteit ” hen te helpen om hun status te verbeteren. Want wie geen nationaliteit heeft of niet kan bewijzen dat hij/zij een nationaliteit heeft, heeft het in strak georganiseerd land als het onze niet gemakkelijk.

Er ligt al enkele jaren een wetsvoorstel op de plank om dit probleem aan te pakken. Maar een aantal gemeenten gaan er vast nu mee aan de slag.

In Eindhoven heb ik dit weekend contact gelegd met de PvdA en Groen Links om eens te vragen of de gemeente Eindhoven zich moet aansluiten bij het rijtje gemeenten dat er iets aan wil gaan doen. Peter wacht op antwoord!

WET INBURGERING BUITENLAND CIJFERS 2018

Onlangs werden er enkele cijfertjes gepubliceerd over het inburgeringsexamen in het buitenland, Dat examen moet je buitenlandse partner doen als hij/zij bij jou wil komen wonen.

In 2018 waren er 7.475 kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland.

In 2018 zijn 6.209 eerste volledige examens afgelegd. 73% van de kandidaten slaagde in 2018 voor het examen.

In 2017 was dat 65%.

De meeste examenkandidaten komen uit Marokko (17%), gevolgd door de Filipijnen (6%), Thailand (5%), Indonesië (5%) en Brazilië (4%).

In 2018 zijn er 220 ontheffingen van het basisexamen verleend vanwege bijzondere individuele omstandigheden of om medische redenen.

 

Bron: brief van minister Koolmees over inburgering dd. 29 mei 2019.

SCHIJNERKENNINGEN VAN KINDEREN?

Een bericht van het NVVB:

Verklaring ten behoeve van erkenning van een kind(?)

Woensdag 22 Mei 2019

Eerder heeft het NVVB bericht over erkenningen van kinderen die mogelijk in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde. Dat zijn erkenningen die  in Nederland plaatsvinden en slechts het enkele oogmerk hebben( =bedoeling) om verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen. De zogenaamde schijnerkenningen dus.

Of de erkenning is gedaan in het buitenland en wordt ter registratie aangeboden aan het loket Burgerzaken, of men wil bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) een kind erkennen. Zowel de BRP-ambtenaar als de abs zal moeten onderzoeken of de erkenning mogelijk strijdig is met de Nederlandse openbare orde. Als dat het geval is, dan mag de erkenning niet geaccepteerd worden of wordt de erkenningsakte niet opgemaakt. Er is strijd met de Nederlandse openbare orde als de erkenning alleen maar bedoeld is om verblijfsrecht in Nederland te krijgen te krijgen.

 (…)

Voor erkenning is er geen wettelijke eis dat een verklaring moet worden afgelegd. Maar in het onderzoek dat de BRP-ambtenaar of de abs moet uitvoeren, kan aan betrokkenen natuurlijk wel gevraagd worden om een verklaring af te leggen waarin staat dat de erkenning niet is gedaan of verzocht slechts met het enkele oogmerk om verblijfsrecht in Nederland te krijgen.

Vanuit het Multidisciplinair Team Schijnerkenningen, waarin de NVVB participeert, wordt geadviseerd een dergelijk verklaring te laten afleggen. Daarbij kunnen dan vergelijkbare criteria worden gehanteerd. Dat betekent dat de erkenning niet langer dan 10 jaren geleden is gedaan en dat de moeder dan wel de (beoogd) erkenner geen verblijfsrecht in Nederland heeft voor onbepaalde duur.

(…)

 

Ps: dit bericht is door mij wat korter gemaakt en wat leesbaarder. Mocht u problemen met de erkenning van een kind, zoals hier bedoeld, dan hoor ik dat graag.