De opvang van minder- en meerderjarige alleenstaande vreemdelingen – Kamervragen en antwoorden.

2021Z01660
Antwoord van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid)
(ontvangen 16 februari 2021)
Vraag 1
Herinnert u zich uw brief van 24 november 2020, in reactie op de moties van
de leden Van Ojik en Van Toorenburg? 1)
Antwoord op vraag 1
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat verlengde opvang door Nidos gunstig kan zijn voor de
integratie van jonge statushouders? Zo ja, deelt u dan de mening dat het van
belang is creatief naar oplossingen te zoeken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord op vraag 2
Voor jongeren – dus ook voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen
(amv’s) – kan de overgang naar 18 jaar en de verplichtingen die daarbij
komen kijken veel uitdagingen met zich meebrengen. Voor veel jongeren in
Nederland geldt dat zij vervolgens kunnen terugvallen op een netwerk, zoals
ouders en verzorgers. Voor amv’s geldt dat niet. Op het moment dat zij 18
jaar worden, wordt van hen verwacht dat zij zich zelfstandig staande houden
in de Nederlandse samenleving, soms terwijl zij pas recentelijk in Nederland
zijn aangekomen. Een langer verblijf bij Nidos zou een deel van de amv’s
kunnen helpen bij een betere integratie in de Nederlandse samenleving.
Zoals ik in mijn voornoemde brief van 24 november jl. heb aangegeven, ligt
de verantwoordelijkheid voor de huisvesting, begeleiding, participatie en zorg
voor amv’s die meerderjarig worden en een verblijfsstatus hebben – net als
voor andere statushouders – bij de gemeenten. Indien gemeenten de voorkeur
geven aan verlengde opvang door Nidos, dan kunnen zij, zoals door u in de
vraag aangegeven, hier nu reeds gebruik van maken. De kosten hiervoor
komen dan ten laste van de gemeentelijke begroting.
Vraag 3
Bent u ook van mening dat een AMV voor een verantwoorde overgang naar
18 jaar niet afhankelijk dient te zijn van de voor hem gekozen woonplaats en
dat een uniforme regeling, die de AMV in staat stelt uit te stromen wanneer
deze in staat is zelfstandig te wonen, de voorkeur geniet? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord op vraag 3
Met de decentralisatie van o.a. jeugdtaken zijn verschillende taken
overgedragen aan gemeenten. Via het gemeentefonds ontvangen de gemeenten hier financiële middelen voor. In het verdelingsmechanisme wordt
daarbij rekening gehouden met de aard en de omvang van bewoners van de
gemeenten. Hoewel ik mij kan voorstellen dat voor een verantwoorde
overgang naar 18 jaar voor amv’s een uniforme regeling voordelen heeft, ligt
de verantwoordelijkheid bij de individuele gemeenten die hier zelfstandig
keuzes in kunnen maken. Daarbij kan zoals in antwoord 2 aangegeven ook nu
reeds een beroep worden gedaan op Nidos om de opvang voort te zetten.
Vraag 4
Herinnert u zich dat u in de genoemde brief aangeeft dat er geen 10 miljoen
euro structureel beschikbaar is binnen uw ministerie? Bent u bereid te
bekijken hoeveel geld u incidenteel zou kunnen vrijmaken voor 2021? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord op vraag 4
In de genoemde brief geef ik aan dat meerderjarige amv’s met een status
buiten mijn mandaat en daarmee het financiële kader van het ministerie van
Justitie en Veiligheid vallen. Daarnaast, door afloop van het huidige
regeerakkoord, is 2021 een beleidsarm jaar waardoor er geen intensivering
plaats kan vinden. Daarbij komt dat het Kabinet momenteel demissionair is
en bovendien (beleidswijzigingen van) migratieonderwerpen door uw Kamer
controversieel zijn verklaard. In dit licht past het mij niet om dergelijke
nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan. Bovendien heeft Covid-19 ook
impact op de migratieketen en zorgt voor extra uitgaven die niet voorzien
waren. Ook dat maakt dat voor incidentele uitgaven zoals door u gevraagd
geen budget beschikbaar is.
Vraag 5
Bent u bereid vervolgens met andere bewindslieden te overleggen over een
structurele oplossing? Zo ja, wat kunt u hierin doen en op welke termijn kunt
u de Kamer daarover informeren? Zo nee, waarom niet?
Antwoord op vraag 5
De behoefte om amv’s, waar nodig, langer te begeleiden naar zelfstandigheid
na hun 18de jaar is reeds door de VNG en door Nidos aangegeven. Zoals ik
in de genoemde brief heb aangegeven, dragen de gemeenten de
verantwoordelijkheid voor meerderjarige statushouders en niet het ministerie
van Justitie en Veiligheid. Ambtelijk is er wel contact met relevante
organisaties en departementen en is en wordt gesproken over
(on)mogelijkheden ten aanzien van deze groep. Mocht een nieuw kabinet de
begeleiding van de door u bedoelde groep structureel en landelijk willen
regelen, dan zal gevraagd worden om een ambtelijk voorstel daartoe. Omdat
ik geen zicht heb op het moment waarop een nieuw kabinet aantreedt en ik
mij bovendien niet kan uitspreken over (beleids)wensen van een volgend
kabinet, kan ik u geen tijdspad schetsen.
1) Kamerstuk 27 062, nr. 118

Bron: Migratieweb dd. 23-2-2021.

Auteur: MVV Advies Bureau Eindhoven

Na mijn pensionering in 2016 ben ik als kleine zelfstandige verder gegaan. Hiervoor heb ik 15 jaar als projectleider gewerkt bij het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven. Elke stad verdient een dergelijk informatie punt, waar men laagdrempelig actuele informatie kan verkrijgen over verblijfsvergunningen, naturalisatie, inburgering, de IND e.d. Zonder teveel poespas en protocollen. En ook nog face to face.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: