BOLIVIA: VANAF NU ALTIJD EEN APOSTILLE!

Op 7 mei 2018 is het apostilleverdrag voor Bolivia in werking getreden, maar de afgevende autoriteiten waren nog niet in staat apostilles af te geven.

Daarom legaliseerden de HC’s in La Paz en Santa Cruz nog. Inmiddels is bekend geworden dat Bolivia in de periode tussen 7 mei 2018 en begin juli 2018 sporadisch apostilles afgaf.

Maar sinds begin juli 2018 is Bolivia volledig overgegaan op de afgifte van apostilles. Het is dus mogelijk dat in de periode begin mei tot begin juli 2018 de HC’s in La Paz en Santa Cruz nog gelegaliseerd hebben.

Betekenis: vanaf nu dus altijd een apostille op documenten uit Bolivia laten zetten!

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken/ NVVB.

 

BREXIT AGAIN – INFORMEER ALTIJD NAAR DE ACTUELE SITUATIE OMTRENT DE BREXIT !!

Het ‘statement of intent’ zet het ‘EU settlement scheme’ uiteen dat later dit jaar opengesteld zal worden om permanent verblijf in het VK mogelijk te maken voor EU-burgers die samen met hun familieleden al in het VK  wonen. Het programma is in overeenstemming met wat is vastgelegd in het ‘draft withdrawal agreement’ en houdt in hoofdlijnen het volgende in:

— EU-burgers en hun familieleden die op 31 december 2020 gedurende 5 jaar ononderbroken in het VK hebben verbleven, komen in aanmerking voor ‘settled status’.

— EU-burgers en hun familieleden die op 31 december 2020 nog geen 5 jaar ononderbroken in het VK hebben verbleven, komen in aanmerking voor ‘pre-settled status’ en kunnen na 5 jaar ononderbroken verblijf een aanvraag indienen voor ‘settled status’.

— EU-burgers en hun familieleden met ‘settled status’ of ‘pre-settled status’ blijven dezelfde toegang houden tot gezondheidszorg, pensioen en andere voorzieningen. Ook kunnen zij vrijelijk van en naar het VK reizen indien zij in het bezit zijn van een geldig paspoort of (i.i.g. t/m 31 december 2025) een geldige nationale identiteitskaart.

— Directe familieleden die buiten het VK verblijven, kunnen ook zich nog na de implementatieperiode bij de EU-burger in het VK voegen, mits de relatie tot of de verwantschap met de EU-burger al bestond op 31 december 2020 en nog steeds bestaat op het moment dat de betreffende persoon naar het VK wenst te komen. De status van toekomstige kinderen wordt ook beschermd.

— EU-burgers en hun familieleden die reeds in het VK verblijven, kunnen tot uiterlijk 30 juni 2021 hun aanvraag voor ‘settled status’ of ‘pre-settled status’ indienen. De aanvraag kost £ 32,50 voor kinderen tot 16 jaar en £ 65 voor personen van 16 jaar en ouder.

 

Bron: EU Settlement Scheme : Statement of Intent – Home Office 21-6-2018/ Migratieweb.

BELG WORDEN?

Dat kan ik me nu wel voorstellen na de goede prestaties van het Belgische elftal!

Maar hoe zit het met de eisen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen? Deze zijn onlangs iets veranderd: 1 punt belicht ik in het kort: de inburgering.

” Inburgeringstraject

Het huidige art. 12bis WBN voorziet dat je je maatschappelijke integratie kan bewijzen door ‘een inburgeringscursus te hebben gevolgd’. Deze zinsnede, die voor veel onduidelijkheden in de praktijk zorgde, wordt vervangen. Vanaf nu zal je het bewijs moeten leveren dat ‘het inburgeringstraject, het onthaaltraject of het integratieparcours met succes gevolgd is’.  Wat betekent dit concreet?

Het nieuwe art. 12bis WBN houdt in dat voor Nederlandstalige inburgeringstrajecten het hele traject afgerond moet zijn. Je legt dus een inburgeringsattest voor als bewijs. Het is nog niet duidelijk of het bewijs van regelmatige deelname aanvaard zal worden. Het attest maatschappelijke oriëntatie zal in elk geval niet meer aanvaard worden.

Volgde je een Franstalig traject in Brussel? De COCOF, de Franse gemeenschapscommissie in Brussel, organiseert verschillende cursussen en trajecten:

BAPA: bij een ‘Bureau d’Acceuil pour Primo-Arrivants’ kan je als ‘nieuwkomer’ (dit wil zeggen dat je nog geen drie jaar wettelijk in België verblijft) een onthaaltraject volgen. Het bewijs van het ‘met succes gevolgd hebben’ van dit onthaaltraject is een bewijs van maatschappelijke integratie.

Daarnaast erkende de COCOF vijf Brusselse organisaties waar personen die al langer dan drie jaar wettelijk in België verblijven (en dus geen ‘nieuwkomer’ meer zijn) een inburgeringscursus kunnen volgen. Deze ‘inburgeringscursus’ valt niet meer onder het nieuwe art. 12bis WBN.

Om deze personen toch niet uit de boot te laten vallen, is er een overgangsregeling van drie jaar voorzien. Die bepaalt dat als je voor 1 augustus 2021 gestart bent met een dergelijke ‘inburgeringscursus’, het bewijs van het ‘met vrucht gevolgd hebben’ van die inburgeringscursus toch nog als bewijs van maatschappelijke integratie kan gebruiken.

Ook in Wallonië en Duitstalig België kan je een ‘parcours d’intégration’ volgen, Het bewijs van het ‘met succes gevolgd hebben’ van zo’n integratieparcours is een bewijs van maatschappelijke integratie” De ingangsdatum van deze wijziging en anderen is 12-7-2018.

Bron: Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht, juli 2018. Brussel.

KAMERVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER “CHAVEZ “

Antwoord van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 6 juli 2018)

Vraag 1
Hoeveel vreemdelingen hebben een verblijfsvergunning gekregen op grond van het Chavez-Vilchez arrest?
Antwoord op vraag 1
Sedert de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 10 mei 2017 in de zaak Chavez-Vilchez e.a. is in 1.930 gevallen verblijf toegekend op grond van het arrest.

Vraag 2
Hoeveel van deze vreemdelingen verbleven illegaal in Nederland ten tijde van de aanvraag voor deze verblijfsvergunning?

Vraag 3
Hoeveel van deze vreemdelingen hebben eerder verblijfsprocedures doorlopen en wat is de aard en de hoeveelheid van deze procedures?
Antwoord op vragen 2 en 3
Ongeveer 70% van de 1.930 vreemdelingen aan wie verblijf is toegekend op grond van dit arrest hebben daarvoor gemiddeld 2 verblijfsrechtelijke procedures doorlopen. Ongeveer 85% van deze verblijfsrechtelijke procedures betrof een reguliere procedure. De overige verblijfsrechtelijke procedures waren asielgerelateerd.

Het betreft ouders van Nederlandse kinderen, dus men kan bijvoorbeeld eerder verblijf bij het in Nederland verblijvende kind hebben aangevraagd of verblijf bij de in Nederland verblijvende echtgeno(o)t(e) of partner.

In een veel kleiner deel van de gevallen was het beroep op het arrest het eerste contact met de IND. Deze eerste contacten betroffen ook aanspraken op verblijf van ouders die nog in het buitenland verbleven, doorgaans met het Nederlandse kind.

Uit het geautomatiseerde systeem van de IND valt niet op dossierniveau af te leiden of een ouder illegaal in Nederland verbleef op het moment van de aanvraag.

Vraag 4
Wat zijn de vijf meest voorkomende nationaliteiten van de ontvangers van genoemde
verblijfsvergunning?
De vijf meest voorkomende nationaliteiten zijn Marokkaans, Surinaams, Turks, Nigeriaans en Ghanees.

Vraag 5

In hoeveel gevallen is sinds het verschijnen van dit arrest een verblijfsaanvraag, van een vreemdeling die hier een kind heeft, afgewezen?
Antwoord op vraag 5
Tussen 1 mei 2017 en 1 juni 2018 is de aanvraag in 90 gevallen afgewezen.

Vraag 6
Bent u bereid zich tegen de EU-regels te verzetten die het in Nederland op de wereld zetten van een kind belonen met een verblijfsvergunning? Zo nee, waarom niet?
Antwoord op vraag 6

Ingevolge het Nederlandse nationaliteitsrecht volstaat enkel het geboren worden in Nederland niet om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. De geboorte van een kind in Nederland levert de ouder evenmin – al dan niet op basis van EU-regels een verblijfsrecht op. Er is dus geen sprake van nationale of EU-regels die
het in Nederland op de wereld zetten van een kind belonen met een verblijfsvergunning.
Vóór het arrest Chavez-Vilchez, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een aantal arresten al geoordeeld dat ouders uit derde landen van een kind dat in bezit is van de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie een aan hun kinderen afgeleid verblijfsrecht in Europese Unie kunnen ontlenen.

Voor zover deze arresten betrekking hebben op Nederlandse kinderen, ontlenen deze kinderen hun Nederlanderschap aan het feit dat zij ook een Nederlandse ouder hebben. Derdelanders kunnen zich in Nederland (en de rest van de EU) rechtstreeks op deze jurisprudentie van het Hof beroepen.
Voor zover uw vraag zich richt op mijn standpunt ten aanzien van dit arrest verwijs ik u naar mijn brief van 14 juli 2017 aan uw Kamer waarin ik heb aangegeven dat ik door dit arrest genoodzaakt was het beleid aan te passen.

GENERAAL PARDONNERS EN HUN IDENTITEIT

Onlangs heeft de IND aan meer dan 10.000 vreemdelingen (met een verblijfsvergunning van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (RANOV of te wel het Generaal Pardon), een brief gestuurd waarin staat dat deze mensen meer dan vijf jaar deze verblijfsvergunning hebben en daarom misschien in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. De IND verwacht dat een grote groep van deze vreemdelingen een dergelijke aanvraag zal gaan indienen de komende tijd.

Bekend is ook dat een aantal van deze vreemdelingen in werkelijkheid een andere identiteit heeft. Een aantal vreemdelingen heeft in de afgelopen jaren al een verzoek gedaan tot wijziging van hun identiteit.

Het kan gebeuren dat RANOV-vreemdelingen in werkelijkheid een andere identiteit hebben maar dit nog niet kenbaar hebben gemaakt. Misschien gaan zij nu naar de gemeente met het verzoek om de identiteit te wijzigen.

Er bestaat een vastgesteld stappenplan identiteitswijziging, dat u bij mij (Peter Ploeger) kunt opvragen. Zoals de naam al zegt staan hier de stappen die de vreemdeling moet zetten om zijn identiteit te kunnen wijzigen. Lastige kost hoor!

Bron: IND en NVVB (dit bericht is door mij aangepast, bekort en sommige onderdelen zijn in gemakkelijker Nederlands herschreven).

PRIVACY

 

PRIVACY STATEMENT VAN HET MVV ADVIES BUREAU EINDHOVEN

Voor het schriftelijk/digitaal aanvragen van een verblijfsvergunning, of het verlengen daarvan of het wijzigen van uw verblijfsvergunning of het aanvragen van een visum, heb ik uw persoonsgegevens nodig. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van zowel de vreemdeling als – indien van toepassing – de (erkend) referent.  Het gaat dan over gegevens over naam, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat, inkomen e.d. Het is vanzelfsprekend dat u mij deze informatie vrijelijk verstrekt, want deze informatie is nodig voor het kunnen indienen van een zo volledig mogelijke aanvraag. Het IND formulier dat vereist is voor het kunnen doen van een aanvraag is de leidraad voor de informatieverstrekking. De verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor dit doel.

Alle informatie die u verstrekt wordt naar de IND gestuurd of krijgt u, als deze informatie niet gebruikt wordt weer terug. Door mij wordt er geen andere informatie bij instellingen, organisaties of personen opgevraagd, behalve dan wanneer ik nadrukkelijk vooraf uw toestemming daarvoor heb gevraagd en gekregen. Gedurende de tijd die nodig is om de aanvraag voor te bereiden, bewaar ik de door u verstrekte informatie veilig en zorgvuldig. Alleen ik heb toegang tot deze informatie. U heeft het recht om inzage te krijgen in de reeds door u verstrekte persoonsgegevens, of om deze gegevens te verwijderen of nieuwe gegevens toe te voegen.

Eindhoven, 22-5-2018.

 

Krijgt mijn kind bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit?

Of uw kind bij de geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt, hangt af van uw situatie.

Een kind krijgt in de volgende gevallen automatisch de Nederlandse nationaliteit:

De moeder heeft de Nederlandse nationaliteit of

De ouders hebben allebei de Nederlandse nationaliteit of

De vader heeft de Nederlandse nationaliteit en is getrouwd met de moeder. Of hij is haar geregistreerde partner.

Niet automatisch Nederlandse nationaliteit

Heeft alleen de vader de Nederlandse nationaliteit? En is hij niet met de moeder getrouwd. Of is hij niet haar geregistreerde partner? Dan krijgt het kind niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. De vader moet het kind daarvoor eerst erkennen.

Dubbele nationaliteit

In sommige gevallen kan een kind meer nationaliteiten krijgen. Of dat zo is, hangt af van eventueel buitenlands recht dat van toepassing is. Bijvoorbeeld omdat uw kind in het buitenland is geboren. Of omdat u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Dubbele nationaliteit bij geboorte

In sommige gevallen heeft u al bij uw geboorte een dubbele nationaliteit:

  • Sommige landen hebben de regel dat een kind de nationaliteit krijgt van het land waar het wordt geboren. Ook als het om 1 of 2 ouders uit het buitenland gaat. Een kind kan dan 2 of 3 nationaliteiten hebben.
  • Sommige landen hebben de regel dat een kind bij de geboorte de nationaliteit van beide ouders krijgt, als de ouders een verschillende nationaliteit hebben. In dat geval heeft het kind 2 nationaliteiten.
  • Sommige kinderen van buitenlandse ouders worden van rechtswege Nederlander. Als de ouders zelf in Nederland zijn geboren én hun ouders tijdens de geboorte van het kind in Nederland woonden. Ook zij hebben dus 2 nationaliteiten.

Dubbele nationaliteit via optieprocedure

Als u via de optieprocedure Nederlander wordt(dat is iets anders dan door naturalisatie), bent u meestal niet verplicht afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. De wet van het land van uw huidige nationaliteit bepaalt of u die nationaliteit:

  • automatisch verliest;
  • moet houden;
  • mag houden.

Wilt u meer weten, dan kunt u mij bellen, mailen of een apje sturen.

Bron: de Rijksoverheid 3 mei 2018 (iets gewijzigd).

10 JAAR GENERAAL PARDON… HOE VERDER?

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mark Harbers)op de
vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over tien jaar generaal pardon
(ingezonden 22 februari 2018).

(…)

Wie alle vragen en antwoord wil lezen, dan moet je de hele brief lezen. Ik heb de “highlights” eruit geplukt.
Vraag 2
Hoeveel mensen hebben een verblijfsvergunning gekregen op grond van
het generaal pardon (RANOV-regeling uit 2007)? Kunt u hierbij
onderscheid maken naar minderjarigen en meerderjarigen?
Antwoord 2
In de brief van 21 juli 2014 van de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie is gemeld dat aan circa 27.000 vreemdelingen een verblijfsvergunning op
grond van de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude
Vreemdelingenwet (ranov) is verstrekt.1 Bijna een derde van de groep (circa
8.400 personen) was op het moment van vergunningverlening jonger dan twintig
jaar en voor een deel in Nederland geboren. Na de vergunningverlening geboren
kinderen kregen tot 1 januari 2009 eveneens een ranov-vergunning.2 Op 1
januari 2009 sloot de regeling, maar in op dat moment nog liggende dossiers kan,
al dan niet na een bezwaar, daarna nog een ranov-vergunning zijn verstrekt.3
Vraag 3
Hoeveel van deze mensen hebben tien jaar na dato een aanvraag gedaan
om het Nederlanderschap te verkrijgen? Kunt u hierbij onderscheid
maken naar minderjarigen en meerderjarigen?
Vraag 4
Hoeveel van deze aanvragen zijn toegewezen? Kunt u hierbij onderscheid
maken naar minderjarigen en meerderjarigen?
Antwoorden 3 en 4
In totaal zijn tussen 15 juni 2007 en 31 december 2017 (afgerond) 14.820
naturalisatieverzoeken ontvangen van ranov-vergunninghouders, waarvan 10.390
meerderjarig en 4.430 minderjarig op het moment van indienen van het verzoek.
Op 31 december 2017 is sprake van 13.220 inwilligingen, waarvan 9.220
meerderjarig en 4.000 minderjarig. Tot 31 december 2017 zijn afgerond 230
ranov-vergunninghouders via de optieprocedure Nederlander geworden. In het
bijzonder net meerderjarig geworden ranov-vergunninghouders kunnen via een optiebepaling de Nederlandse nationaliteit krijgen. Het gaat dan om de toegelaten
meerderjarige vreemdeling die in Nederland is geboren en aldaar sedert zijn geboorte hoofdverblijf heeft (art. 6, eerste lid, aanhef en onder a RWN), mits zij hun vreemde nationaliteit kunnen aantonen.
(…)
Vraag 5
Welke mogelijkheden zijn er om te naturaliseren zonder gelegaliseerde
geboorteakte?
Antwoord vraag 5
Een verzoeker om naturalisatie die asielgerechtigde is, hoeft geen buitenlandse
geboorteakte of een ander bewijsstuk van geboorteregistratie te overleggen om
te naturaliseren.
Een houder van een regulier verblijfsrecht hoeft om te naturaliseren geen
gelegaliseerde (buitenlandse) geboorteakte te overleggen als hij:
 in het verleden bij de gemeente in Nederland een gelegaliseerde
buitenlandse geboorteakte heeft overgelegd; of
 geboren is in Nederland, Somalië of Syrië; of
 etnisch Armeen geboren in Azerbeidzjan is; of
 geboren is in een land, dat is aangesloten bij het Verdrag tot afschaffing
van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (Trb.
1963, 28). Dan moet een van Apostille voorziende geboorteakte worden
overgelegd, tenzij de gemeente dat document al heeft; of
 het register der geboorten, waarin zijn geboorteakte is opgenomen, is
vernietigd (bijvoorbeeld in een oorlogssituatie); of
 geboren is in een land dat geen geboorteakten kent. In dat geval moet
wel, indien van toepassing, het lokaal gangbare bewijsstuk van
geboorte(registratie) waarin de persoonsgegevens van betrokkene zijn
vastgelegd, worden overgelegd (bijvoorbeeld een geboortebewijs uit een
ziekenhuis of een inschrijving in het familieboekje van de ouders); of
 geboren is in een land, dat niet wordt erkend door Nederland
(bijvoorbeeld Abchazië, Noord-Cyprus, Taiwan of Zuid-Ossetië. (opmerking: dus in de meeste gevallen moet iemand met een reguliere verblijfsvergunning wel in het bezit zijn van een gelegaliseerde (buitenlandse) geboorteakte – Peter Ploeger).

(…)
Vraag 9
Op welke manier worden mensen ondersteund om bewijsnood ten
aanzien van de nationaliteit aan te tonen? Bent u bereid deze
ondersteuning uit te breiden?

Antwoord vraag 9
Het indienen van een naturalisatieverzoek geschiedt bij de gemeente waar de
vreemdeling woonachtig is. De gemeente bekijkt met de verzoeker de te
verwachte haalbaarheid van het verzoek. De gemeente bekijkt ook met de
verzoeker de vraag of, en zo ja, welke acties hij (nog) moet ondernemen om in
het bezit van identiteits- en/of nationaliteitsdocumenten te komen. De gemeente,
maar ook de verzoeker, kan daarbij de website van de IND raadplegen, waar
informatie over een aantal landen en hun documenten is opgenomen. Op het
moment dat een gemeente aan de hand van deze informatie nog vragen heeft,
kan de IND voor bijzondere vragen ook telefonisch of per mail worden
geraadpleegd.
De website van de IND bevat al een paar jaar informatie voor vreemdelingen die
willen naturaliseren, maar mogelijk niet over de juiste bewijsstukken beschikken.
Hier is voor een aantal landen concrete informatie te vinden over welke
documenten uit een bepaald land worden verwacht in de naturalisatieprocedure
en waar die documenten kunnen worden verkregen. Daarnaast staat er algemene
informatie over niet-erkende staten en is er informatie te vinden over te
overleggen documenten voor staatloze vreemdelingen en voor
meenaturaliserende minderjarigen. De informatie op de website van de IND wordt
up-to-date gehouden en waar mogelijk uitgebreid.
Onverminderd het bovenstaande blijft het in beginsel tot de eigen
verantwoordelijkheid van de vreemdeling behoren om zich primair bij en door zijn
eigen autoriteiten te laten informeren over de wijze waarop hij de beschikking kan
krijgen over de voor naturalisatie benodigde buitenlandse bewijsstukken inzake
zijn persoonsgegevens en zijn nationaliteit. Ten behoeve van andere
naturalisatieverzoekers uit hetzelfde land zet de IND al enige tijd informatie op de
website van de IND over welke documenten uit een bepaald land worden
geaccepteerd in de naturalisatieprocedure.
Vraag 10
Bent u bereid om een uitzondering ten aanzien van het moeten aantonen
van de nationaliteit te maken in de naturalisatie van mensen in het bezit
van een verblijfsvergunning op grond van de RANOV-regeling aan wiens
nationaliteit tijdens de eerder gevoerde asielprocedure niet is getwijfeld?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord 10
Nee, daartoe ben ik niet bereid. Om te kunnen bepalen of na de naturalisatie tot
Nederlander afstand moet worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit is
actuele informatie over het bezit van de vreemde nationaliteit nodig en daarvoor
kan niet worden volstaan met informatie van jaren geleden. De gegevens in het
paspoort worden bovendien vergeleken met de gegevens in de geboorteakte of
het daarvoor alternatieve bewijsstuk. Alles afwegend zie ik geen aanleiding deze
groep reguliere vreemdelingen anders te behandelen dan andere reguliere
vreemdelingen. Juist vanwege het belang dat moet worden gehecht aan het
Nederlanderschap beoog ik te voorkomen dat naturalisatie tot Nederlander
plaatsvindt op onjuiste persoonsgegevens en/of nationaliteit. Hierbij is van belang
dat de vreemdeling gedurende een periode van inmiddels ruim tien jaar in de
gelegenheid is geweest het noodzakelijke document ter onderbouwing van zijn
nationaliteit bij zijn eigen autoriteiten aan te vragen. Ik wil voorkomen dat
naturalisatie plaatsvindt op onjuiste persoonsgegevens en/of nationaliteit.

Volgens het huidige naturalisatiebeleid wordt geen geldig buitenlands paspoort
gevraagd aan:
 personen in de basisregistratie personen opgenomen met de vermelding
‘staatloos’; of
 asielgerechtigden; of
 etnisch Armenen geboren in Azerbeidzjan; of
 als op basis van een ambtsbericht van BZ of anderszins is besloten om
vanwege de politieke situatie in een land (tijdelijk) niet te verlangen dat
van dat land een geldig reisdocument wordt overgelegd. Op dit moment
zijn dat Somalië en Syrië (ook hier geldt mijn eerdere opmerking!).

Vraag 11
Wat verwacht u van mensen met een verblijfsvergunning op grond van
de RANOV-regeling voor wie het onmogelijk is om de nationaliteit aan te
tonen waardoor zij niet kunnen naturaliseren? Is het de bedoeling dat zij
eeuwig in Nederland blijven wonen, en Nederland dus ook niet kunnen
verlaten, zonder ooit Nederlander te worden? Acht u het gerechtvaardigd
dat zij telkens 401 euro voor de verlenging van hun verblijfsdocument
moeten betalen? Vindt u dat zij dit hun leven lang zouden moeten doen?
Bent u bereid deze groep financieel tegemoet te komen in deze kosten?
Vraag 12
Welke moeilijkheden komen jongeren tegen wiens ouders een
verblijfsvergunning op grond van de RANOV-regeling hebben? Wat is uw
reactie op bijvoorbeeld Marina die als baby naar Nederland kwam en
nooit een beroep als officier van justitie zal kunnen uitoefenen? 2)
Antwoorden 11 en 12
In een individueel geval kan bij een vreemdeling, die in het bezit is van een
reguliere verblijfsvergunning, aanleiding bestaan om de voorwaarden voor het
overleggen van identiteits- en/of nationaliteitsdocumenten niet te handhaven.
Daartoe overgaan is mogelijk na het hebben vernomen en gewogen van de
reden(en) waarom betrokkene niet in het bezit is van het gevraagde document.
Het is aan betrokkene om deze reden(en) naar voren te brengen. Het beeld dat
Nederland niet kan worden verlaten, deel ik overigens niet.
Houders van een ranov-vergunning kunnen in plaats van een verlenging van de
ranov-vergunning kiezen voor een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde
tijd (als zij aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoen). De vergunning voor
onbepaalde tijd kost eenmalig (met of zonder de status EU langdurig ingezeten)
€161,-.
Een vreemdeling die langdurig legaal in Nederland woont, heeft in Nederland
grotendeels dezelfde rechten als een Nederlander. Het aantal wettelijk
gereglementeerde beroepen waarin alleen personen met de Nederlandse
nationaliteit kunnen worden benoemd, is de afgelopen jaren gedaald.

(…)

EEN NIEUWE WET BIJ ONZE ZUIDERBUREN….

Inwerkingtreding wet schijnerkenningen

Op 1 april 2018 treedt in Belgie de nieuwe Wet frauduleuze erkenningen in werking. Deze wet is ook gekend als de Wet schijnerkenningen, en wil vermijden dat erkenningen van een kind gebeuren enkel en alleen met het doel om een verblijfsrecht te bekomen voor één van de betrokkenen (het kind of de erkenner of toestemmende persoon).

Vóór de inwerkingtreding van de wet was het wettelijk enkel mogelijk om achteraf op te treden tegen een schijnerkenning. Pas nadat de erkenning reeds werd opgemaakt in een erkenningsakte, kon het parket eventueel de vernietiging vragen.

Voortaan is het voor de gemeenteambtenaar ook mogelijk om preventief (vooraf, van te voren)op te treden: bij vermoeden van het beogen van een verblijfsrechtelijk voordeel kan hij de opmaak van die erkenningsakte uitstellen. Indien hij na een onderzoek en eventueel advies van het parket, overtuigd is van de schijnerkenning kan hij in de toekomst ook weigeren de erkenning op te maken. Vindt er toch een frauduleuze erkenning plaats, dan kan alsnog de vernietiging gevorderd worden.