BLIJFT HET IND LOKET VOOR EINDHOVEN BEHOUDEN?

indeindhoven

 

Deze kopie is met een begeleidend schrijven verstuurd aan diverse Eindhovense politieke partijen. Hafid Bouteibi van de PvdA is de enige die tot nu gereageerd heeft.

Ook de Burgemeester van Eindhoven heeft een brief gekregen met het verzoek om zijn gezagsvolle invloed aan te wenden om het IND loket te behouden voor Eindhoven. Een bijna identieke brief is ook gestuurd naar de Burgemeesters van Helmond en Veldhoven. Als regio stappen ondernemen om het IND loket in Eindhoven te behouden, is wellicht nog effectiever?

 

Bron: Eindhovens Dagblad 23 december 2017.

STRIJD TEGEN SCHIJNHUWELIJKEN……..

“Analyse van de CBS-data laat ook zien dat de geschatte omvang van het
aantal schijnhuwelijken of schijnrelaties in Nederland niet groot is. Van de
49.781 migratiehuwelijken die tussen 1999 en 2008 werden gesloten, was
in naar schatting ongeveer 1.050 gevallen sprake van een schijnhuwelijk,
een percentage van 2,1%. Grofweg gaat het daarmee om 100 schijnhuwelijken
per jaar”. (…) Het WODC stelt dan ook: ” Zowel de schattingen op basis van de CBS-data als het dossieronderzoek maken duidelijk dat het overgrote deel van de migratierelaties geen schijnrelatie betreft.”  Dit zijn citaten uit de brief van de voormalige staatssecretaris van Justitie K. Dijkhoff aan de Tweede Kamer dd. 1.9.2016.

Dit alles neemt niet weg dat het Multidisciplinaire Team Schijnhuwelijken aan de slag gaat. Dit team fungeert als voorbeeld van een gecoordineerde, multidisciplinaire aanpak van migratiefraude, want schijnhuwelijken, hoe gering in aantal ook, is een voorbeeld van migratiefraude, volgens Klaas Dijkhoff, de voormalige slimste mens van het jaar.

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken(NVVB) neemt als ketenpartner ook deel aan dit team. Dit leidt er dan toe dat in een NVVB mail van 1 november jl. een artikeltje te vinden is met de volgende ” ophitsende” kop: ” Ketenpartners trekken samen op in strijd tegen schijnhuwelijken….”. Ach erm, zoveel machtsvertoon, een armada gelijk, tegen zo’n klein groepje mensen in een gammel roeibootje.

 

 

 

WAT DOET DE IND MET HET ARREST CHAVEZ? LEES DE BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS…

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

14 juli 2017,

Op 10 mei jl. wees het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) het arrest Chavez-Vilchez (arrest C-133/15). Verschillende leden van uw Kamer hebben op meerdere momenten gevraagd naar mijn standpunt ten aanzien van dit arrest. Hieronder treft u een analyse van de gevolgen van dit arrest en de gevolgen voor het uitvoeringsbeleid ervan aan.

Het arrest is een vervolg op de eerdere jurisprudentie van het HvJ EU (Zambrano). Het arrest Zambrano maakte al dat lidstaten het verblijfsrecht niet kunnen ontzeggen aan een derdelander ouder( = iemand afkomstig uit een land buiten de EU) van een minderjarig kind met de nationaliteit van die lidstaat 1 als dit ertoe zou leiden dat dat kind de EU zou moeten verlaten met zijn derdelander ouder. Daarmee zou, aldus het HvJ EU, het effectieve genot van de essentie van de EU-burgerschapsrechten worden ontzegd aan het Nederlandse kind. In de uitvoering kon – in specifieke situaties – de IND nog tegenwerpen dat als de andere ouder (die de Nederlandse nationaliteit heeft, aangezien het kind zijn Nederlandse nationaliteit aan hem ontleent) ook voor het kind zou kunnen zorgen, het kind de EU dus niet zou hoeven te verlaten. Het HvJ EU bevestigt met het arrest Chavez-Vilchez dat een derdelander die ouder is van een minderjarig Nederlands kind aanspraak kan maken op een afgeleid verblijfsrecht in de Unie.

Met de uitspraak wordt de bewijslast van de staat en de vreemdeling verduidelijkt. Het beleid van het kabinet dat als er naast de vreemdeling ook een andere – Nederlandse – ouder bekend is die in beginsel de dagelijkse en daadwerkelijke zorg voor het kind op zich zou kunnen nemen, is volgens de Europese rechter wel een relevant gegeven maar volstaat niet om verblijf te weigeren.

Vastgesteld moet kunnen worden, aldus het HvJ EU, dat er tussen het kind en de derdelander ouder niet een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat het kind alsnog genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten indien die ouder een verblijfsrecht wordt geweigerd. Het HvJ EU stelt dat daarbij rekening gehouden moet worden met het recht op eerbiediging van het gezinsleven en het belang van het kind.

Volgens het Hof moeten daarbij alle betrokken omstandigheden worden onderzocht: de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele ontwikkeling, de mate van zijn affectieve relatie met beide ouders evenals het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan indien het van de derdelander ouder zou worden gescheiden.

Wat betreft de verdeling van de bewijslast stelt het Hof dat het in eerste instantie aan de derdelander ouder is om aan te tonen dat het weigeren van het verblijfsrecht als gevolg heeft dat het Nederlandse kind de Unie ook zou moeten verlaten. Het Hof vervolgt echter met te stellen dat het vervolgens aan de bevoegde autoriteiten is om aan de hand van die gegevens te onderzoeken of de andere – Nederlandse – ouder voor het kind kan en wil zorgen. Ook dient onderzocht te worden of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen het kind en de derdelander ouder, dat het kind bij weigering van het verblijfsrecht aan deze ouder het grondgebied van de Unie met die ouder dient te verlaten.

Wat zijn de gevolgen van het arrest?

Door dit arrest ben ik genoodzaakt het beleid aan te passen. Het HvJ EU stelt namelijk als voorwaarde dat zelfs als de Nederlandse ouder voor het kind kan en wil zorgen, nader onderzoek moet worden gedaan naar wat samengevat kan worden als het belang van het kind, waarbij de bewijslast meer dan voorheen naar de overheid is verschoven. Zelfs als de Nederlandse ouder wel bereid wordt gevonden de zorg voor het kind op zich te nemen, moet worden aangetoond dat de scheiding met de derdelander ouder geen negatieve gevolgen heeft voor het kind. Een dergelijk onderzoek zal naar verwachting vaker leiden tot het moeten toekennen van het verblijfsrecht aan de derdelander ouder. De IND zal in alle gevallen een toets blijven uitvoeren. De derdelander ouder moet daarvoor alle benodigde informatie aandragen om aan te tonen dat het ontzeggen van het verblijfsrecht ertoe leidt dat het kind ook de Unie zou moeten verlaten. Het onderzoeken van die informatie en het onderzoek naar het belang van het kind zullen meer uitvoeringslasten met zich meebrengen.

In 2016 waren er 340 aanvragen van derdelander ouders die verblijf bij een minderjarig Nederlands kind hebben aangevraagd. In 2016 werden 110 aanvragen ingewilligd.

In 2015 ging het om 270 aanvragen en 130 inwilligingen( = de verblijfsvergunning verstrekken aan de derdelander – ouder). De verwachting is dat het percentage inwilligingen in deze categorie zal stijgen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff.

Noot: Hier gaat het dus over de gevolgen van dit arrest voor Nederland, daarom wordt in deze brief enkel gesproken over een Nederlands kind.

 

Deze brief is in de lay out iets aangepast door mij.

“PVV EIST OPHELDERING OVER CADEAU GEVEN VAN VERBLIJFSVERGUNNINGEN…

Dit bericht verschijnt nu in het nieuws( donderdag 1 juni 12.00 uur).

Het blijkt dat 2 a 3000 vreemdelingen een sterkere verblijfsvergunning hebben gekregen, dit omdat bij de aanvraag van de verblijfsvergunning door de IND de regels niet goed zijn toegepast. De regels voor de vrijstelling van het inburgeringsexamen zijn in 2015 zwaarder geworden, dus het was moeilijker om een vrijstelling te verkrijgen. De IND heeft de oudere, dus lichtere regels toepast.

Het gaat hier om de aanvraag voor de verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd, de EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen en de verblijfsvergunning regulier niet tijdelijk humanitair.

De Staatssecretaris schrijft in zijn brief dat deze vergunningen niet meer kunnen worden ingetrokken. Eens gegeven blijft gegeven.

De PVV wordt woedende vragen gesteld over deze kwestie.

Meer weten: laat maar horen!