2 NATIONALITEITEN TOCH MOGELIJK?

“Nederlander worden met behoud van je andere nationaliteit lijkt kansrijker geworden. Als je kunt aantonen dat je door afstand te doen van je oorspronkelijke nationaliteit een substantieel financieel verlies lijdt mag je in sommige gevallen je andere paspoort houden.

Bijvoorbeeld als je kunt aantonen dat je door afstand te doen van die nationaliteit vermogensrechten verliest die tenminste € 8660,- waard zijn. Vermogensrechten zijn onder meer erfrecht, pensioenrecht of eigendomsrecht.

Onlangs is een cliënt van mij voorgedragen voor het Nederlanderschap met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit. We hebben overtuigend aangetoond dat hij zijn reeds opgebouwde pensioenrechten zou verliezen zodra hij zijn oorspronkelijke paspoort zou inleveren. Dat was reden voor de IND om hem vrij te stellen van de verplichting om afstand te doen van zijn andere nationaliteit.”

Bron: website Everaert advocaten Amsterdam. Mr. Hermie de Voer, advocate bij dit kantoor heeft dit stukje geschreven (contact: devoer@everaert.nl).

BOLIVIA: VANAF NU ALTIJD EEN APOSTILLE!

Op 7 mei 2018 is het apostilleverdrag voor Bolivia in werking getreden, maar de afgevende autoriteiten waren nog niet in staat apostilles af te geven.

Daarom legaliseerden de HC’s in La Paz en Santa Cruz nog. Inmiddels is bekend geworden dat Bolivia in de periode tussen 7 mei 2018 en begin juli 2018 sporadisch apostilles afgaf.

Maar sinds begin juli 2018 is Bolivia volledig overgegaan op de afgifte van apostilles. Het is dus mogelijk dat in de periode begin mei tot begin juli 2018 de HC’s in La Paz en Santa Cruz nog gelegaliseerd hebben.

Betekenis: vanaf nu dus altijd een apostille op documenten uit Bolivia laten zetten!

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken/ NVVB.

 

BREXIT AGAIN – INFORMEER ALTIJD NAAR DE ACTUELE SITUATIE OMTRENT DE BREXIT !!

Het ‘statement of intent’ zet het ‘EU settlement scheme’ uiteen dat later dit jaar opengesteld zal worden om permanent verblijf in het VK mogelijk te maken voor EU-burgers die samen met hun familieleden al in het VK  wonen. Het programma is in overeenstemming met wat is vastgelegd in het ‘draft withdrawal agreement’ en houdt in hoofdlijnen het volgende in:

— EU-burgers en hun familieleden die op 31 december 2020 gedurende 5 jaar ononderbroken in het VK hebben verbleven, komen in aanmerking voor ‘settled status’.

— EU-burgers en hun familieleden die op 31 december 2020 nog geen 5 jaar ononderbroken in het VK hebben verbleven, komen in aanmerking voor ‘pre-settled status’ en kunnen na 5 jaar ononderbroken verblijf een aanvraag indienen voor ‘settled status’.

— EU-burgers en hun familieleden met ‘settled status’ of ‘pre-settled status’ blijven dezelfde toegang houden tot gezondheidszorg, pensioen en andere voorzieningen. Ook kunnen zij vrijelijk van en naar het VK reizen indien zij in het bezit zijn van een geldig paspoort of (i.i.g. t/m 31 december 2025) een geldige nationale identiteitskaart.

— Directe familieleden die buiten het VK verblijven, kunnen ook zich nog na de implementatieperiode bij de EU-burger in het VK voegen, mits de relatie tot of de verwantschap met de EU-burger al bestond op 31 december 2020 en nog steeds bestaat op het moment dat de betreffende persoon naar het VK wenst te komen. De status van toekomstige kinderen wordt ook beschermd.

— EU-burgers en hun familieleden die reeds in het VK verblijven, kunnen tot uiterlijk 30 juni 2021 hun aanvraag voor ‘settled status’ of ‘pre-settled status’ indienen. De aanvraag kost £ 32,50 voor kinderen tot 16 jaar en £ 65 voor personen van 16 jaar en ouder.

 

Bron: EU Settlement Scheme : Statement of Intent – Home Office 21-6-2018/ Migratieweb.

BELG WORDEN?

Dat kan ik me nu wel voorstellen na de goede prestaties van het Belgische elftal!

Maar hoe zit het met de eisen om de Belgische nationaliteit te verkrijgen? Deze zijn onlangs iets veranderd: 1 punt belicht ik in het kort: de inburgering.

” Inburgeringstraject

Het huidige art. 12bis WBN voorziet dat je je maatschappelijke integratie kan bewijzen door ‘een inburgeringscursus te hebben gevolgd’. Deze zinsnede, die voor veel onduidelijkheden in de praktijk zorgde, wordt vervangen. Vanaf nu zal je het bewijs moeten leveren dat ‘het inburgeringstraject, het onthaaltraject of het integratieparcours met succes gevolgd is’.  Wat betekent dit concreet?

Het nieuwe art. 12bis WBN houdt in dat voor Nederlandstalige inburgeringstrajecten het hele traject afgerond moet zijn. Je legt dus een inburgeringsattest voor als bewijs. Het is nog niet duidelijk of het bewijs van regelmatige deelname aanvaard zal worden. Het attest maatschappelijke oriëntatie zal in elk geval niet meer aanvaard worden.

Volgde je een Franstalig traject in Brussel? De COCOF, de Franse gemeenschapscommissie in Brussel, organiseert verschillende cursussen en trajecten:

BAPA: bij een ‘Bureau d’Acceuil pour Primo-Arrivants’ kan je als ‘nieuwkomer’ (dit wil zeggen dat je nog geen drie jaar wettelijk in België verblijft) een onthaaltraject volgen. Het bewijs van het ‘met succes gevolgd hebben’ van dit onthaaltraject is een bewijs van maatschappelijke integratie.

Daarnaast erkende de COCOF vijf Brusselse organisaties waar personen die al langer dan drie jaar wettelijk in België verblijven (en dus geen ‘nieuwkomer’ meer zijn) een inburgeringscursus kunnen volgen. Deze ‘inburgeringscursus’ valt niet meer onder het nieuwe art. 12bis WBN.

Om deze personen toch niet uit de boot te laten vallen, is er een overgangsregeling van drie jaar voorzien. Die bepaalt dat als je voor 1 augustus 2021 gestart bent met een dergelijke ‘inburgeringscursus’, het bewijs van het ‘met vrucht gevolgd hebben’ van die inburgeringscursus toch nog als bewijs van maatschappelijke integratie kan gebruiken.

Ook in Wallonië en Duitstalig België kan je een ‘parcours d’intégration’ volgen, Het bewijs van het ‘met succes gevolgd hebben’ van zo’n integratieparcours is een bewijs van maatschappelijke integratie” De ingangsdatum van deze wijziging en anderen is 12-7-2018.

Bron: Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht, juli 2018. Brussel.

KAMERVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER “CHAVEZ “

Antwoord van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 6 juli 2018)

Vraag 1
Hoeveel vreemdelingen hebben een verblijfsvergunning gekregen op grond van het Chavez-Vilchez arrest?
Antwoord op vraag 1
Sedert de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 10 mei 2017 in de zaak Chavez-Vilchez e.a. is in 1.930 gevallen verblijf toegekend op grond van het arrest.

Vraag 2
Hoeveel van deze vreemdelingen verbleven illegaal in Nederland ten tijde van de aanvraag voor deze verblijfsvergunning?

Vraag 3
Hoeveel van deze vreemdelingen hebben eerder verblijfsprocedures doorlopen en wat is de aard en de hoeveelheid van deze procedures?
Antwoord op vragen 2 en 3
Ongeveer 70% van de 1.930 vreemdelingen aan wie verblijf is toegekend op grond van dit arrest hebben daarvoor gemiddeld 2 verblijfsrechtelijke procedures doorlopen. Ongeveer 85% van deze verblijfsrechtelijke procedures betrof een reguliere procedure. De overige verblijfsrechtelijke procedures waren asielgerelateerd.

Het betreft ouders van Nederlandse kinderen, dus men kan bijvoorbeeld eerder verblijf bij het in Nederland verblijvende kind hebben aangevraagd of verblijf bij de in Nederland verblijvende echtgeno(o)t(e) of partner.

In een veel kleiner deel van de gevallen was het beroep op het arrest het eerste contact met de IND. Deze eerste contacten betroffen ook aanspraken op verblijf van ouders die nog in het buitenland verbleven, doorgaans met het Nederlandse kind.

Uit het geautomatiseerde systeem van de IND valt niet op dossierniveau af te leiden of een ouder illegaal in Nederland verbleef op het moment van de aanvraag.

Vraag 4
Wat zijn de vijf meest voorkomende nationaliteiten van de ontvangers van genoemde
verblijfsvergunning?
De vijf meest voorkomende nationaliteiten zijn Marokkaans, Surinaams, Turks, Nigeriaans en Ghanees.

Vraag 5

In hoeveel gevallen is sinds het verschijnen van dit arrest een verblijfsaanvraag, van een vreemdeling die hier een kind heeft, afgewezen?
Antwoord op vraag 5
Tussen 1 mei 2017 en 1 juni 2018 is de aanvraag in 90 gevallen afgewezen.

Vraag 6
Bent u bereid zich tegen de EU-regels te verzetten die het in Nederland op de wereld zetten van een kind belonen met een verblijfsvergunning? Zo nee, waarom niet?
Antwoord op vraag 6

Ingevolge het Nederlandse nationaliteitsrecht volstaat enkel het geboren worden in Nederland niet om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. De geboorte van een kind in Nederland levert de ouder evenmin – al dan niet op basis van EU-regels een verblijfsrecht op. Er is dus geen sprake van nationale of EU-regels die
het in Nederland op de wereld zetten van een kind belonen met een verblijfsvergunning.
Vóór het arrest Chavez-Vilchez, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een aantal arresten al geoordeeld dat ouders uit derde landen van een kind dat in bezit is van de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie een aan hun kinderen afgeleid verblijfsrecht in Europese Unie kunnen ontlenen.

Voor zover deze arresten betrekking hebben op Nederlandse kinderen, ontlenen deze kinderen hun Nederlanderschap aan het feit dat zij ook een Nederlandse ouder hebben. Derdelanders kunnen zich in Nederland (en de rest van de EU) rechtstreeks op deze jurisprudentie van het Hof beroepen.
Voor zover uw vraag zich richt op mijn standpunt ten aanzien van dit arrest verwijs ik u naar mijn brief van 14 juli 2017 aan uw Kamer waarin ik heb aangegeven dat ik door dit arrest genoodzaakt was het beleid aan te passen.

GENERAAL PARDONNERS EN HUN IDENTITEIT

Onlangs heeft de IND aan meer dan 10.000 vreemdelingen (met een verblijfsvergunning van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (RANOV of te wel het Generaal Pardon), een brief gestuurd waarin staat dat deze mensen meer dan vijf jaar deze verblijfsvergunning hebben en daarom misschien in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. De IND verwacht dat een grote groep van deze vreemdelingen een dergelijke aanvraag zal gaan indienen de komende tijd.

Bekend is ook dat een aantal van deze vreemdelingen in werkelijkheid een andere identiteit heeft. Een aantal vreemdelingen heeft in de afgelopen jaren al een verzoek gedaan tot wijziging van hun identiteit.

Het kan gebeuren dat RANOV-vreemdelingen in werkelijkheid een andere identiteit hebben maar dit nog niet kenbaar hebben gemaakt. Misschien gaan zij nu naar de gemeente met het verzoek om de identiteit te wijzigen.

Er bestaat een vastgesteld stappenplan identiteitswijziging, dat u bij mij (Peter Ploeger) kunt opvragen. Zoals de naam al zegt staan hier de stappen die de vreemdeling moet zetten om zijn identiteit te kunnen wijzigen. Lastige kost hoor!

Bron: IND en NVVB (dit bericht is door mij aangepast, bekort en sommige onderdelen zijn in gemakkelijker Nederlands herschreven).

PRIVACY

 

PRIVACY STATEMENT VAN HET MVV ADVIES BUREAU EINDHOVEN

Voor het schriftelijk/digitaal aanvragen van een verblijfsvergunning, of het verlengen daarvan of het wijzigen van uw verblijfsvergunning of het aanvragen van een visum, heb ik uw persoonsgegevens nodig. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van zowel de vreemdeling als – indien van toepassing – de (erkend) referent.  Het gaat dan over gegevens over naam, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat, inkomen e.d. Het is vanzelfsprekend dat u mij deze informatie vrijelijk verstrekt, want deze informatie is nodig voor het kunnen indienen van een zo volledig mogelijke aanvraag. Het IND formulier dat vereist is voor het kunnen doen van een aanvraag is de leidraad voor de informatieverstrekking. De verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor dit doel.

Alle informatie die u verstrekt wordt naar de IND gestuurd of krijgt u, als deze informatie niet gebruikt wordt weer terug. Door mij wordt er geen andere informatie bij instellingen, organisaties of personen opgevraagd, behalve dan wanneer ik nadrukkelijk vooraf uw toestemming daarvoor heb gevraagd en gekregen. Gedurende de tijd die nodig is om de aanvraag voor te bereiden, bewaar ik de door u verstrekte informatie veilig en zorgvuldig. Alleen ik heb toegang tot deze informatie. U heeft het recht om inzage te krijgen in de reeds door u verstrekte persoonsgegevens, of om deze gegevens te verwijderen of nieuwe gegevens toe te voegen.

Eindhoven, 22-5-2018.